Sunday, November 30, 2008

ಅಮಿತಾಬ್ ಮತ್ತು ಕವಿತೆ

¨Á°ªÀÅqï £Àl C«ÄvÁ¨ï §ZÀÑ£ï vÀªÀÄä vÀAzÉ, PÀ« ºÀjªÀA±ÀgÁAiÀiï 101£Éà d£À䢣ÀzÀAzÀÄ £À.27PÉÌ ¨ÁèUï£À°è§gÉzÀ UÉÆÃgÀSï ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ »A¢ PÀªÀ£ÀzÀ C£ÀĪÁzÀ«zÀÄ. GUÀæªÁzÀzÀ DvÀAPÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ §gÀzÀ, CªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è vÉƼÀ¯ÁqÀĪÀ £ÁUÀjPÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ E°è ©A©vÀªÁVzÉ.

£ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ

£ÁªÉÃPÉ UÁ½AiÀÄ ¢QÌUÉ «ªÀÄÄRgÁUÀÄvÉÛÃªÉ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ

£ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ gÀPÀÛzÀ ªÀĺÀvÀé, ºÀtzÀ ªÀĺÀvÀéªÀÇ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ.

£ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ¥ÀPÀëzÀ¯ÉèäzÉ, «¥ÀPÀëzÀ¯ÉèäzÉ

£ÀªÀÄVµÉÖà UÉÆvÀÄÛ £ÁªÀÅ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¨sÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÀªÁUÀÄvÉÛêÉ

£ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ ªÀiË£ÀzÀ ªÀĺÀvÀé, ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ®Æ AiÉÆÃa¸ÀÄvÉÛêÉ

ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ §UÉÎAiÀÄÆ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ

§gÀUÉlÖ £ËPÀjUÁV ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀiÁjPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ

DzÀgÉ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ§¯ÉèªÀÅ, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ C£ÁåAiÀÄ¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉzÀgÉ

£ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ £ÁªÀÅ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÁUÀÆ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß DvÀAPÀªÉAzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêÉ

DvÀAPÀ¢AzÀ ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ¥ÁgÁzÀgÀÆ, £ÁªÉÃPÉ §zÀÄPÀĽzɪÀÅ JA§ÄzÀÆ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ !

3 comments:

ಮಾವೆಂಸ said...

@ರವಿರಾಜ್,
ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದೆ. ಮನದ ಮಾತು ಹೆಸರೇ ಚೆಂದ. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಕಾಣಿಸಿದವು. ಅಮಿತಾಬ್ ಕವಿತೆಯ ಅಕ್ಷರ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಓದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೋ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ.
-ಮಾವೆಂಸ

ಎಂ. ಮಹೇಶ್ ಭಗೀರಥ said...

manada mathu swalpa kelisuttadhe; swalpa kelisuttilla!
Aadare kelidastuuu chennagide.
baritha iri..
ellavuuu kanisuvanthe vyavasthe maadi.. gaala haakiruva hudugiyinda unicode annu ele thanni!

ಅವಿ said...

yaava meenige gaala haaki kulithuruve hudugiya dressalli