Wednesday, January 7, 2009

ಸಾಂಗತ್ಯದ ಖುಷಿ ಪ್ರೀತಿPÀÄ¥Àà½îAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸ÁAUÀvÀåzÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À avÉÆæÃvÀìªÀ £À£Àß ¥Á°UÉ ºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆ ºÉƸÀvÀ£À ºÀÄqÀÄQzÀ RĶ. ¹Ã«ÄvÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¹¤ªÀiÁ «ÃPÀëuÉ ºÁUÀÆ ZÀZÉðAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝ £À£ÀUÉ ¸ÁAUÀvÀåzÀ ¸ÉßúÀ ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¦æÃw¸À®Ä PÀ°¹vÀÄ.

£ÁªÀqÀ ¸Àgï, ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¸Àgï, ªÁ¢gÁeï ¸Àgï, ¢Ã¥Á »gÉÃUÀÄwÛ, nãÁ ±À²zsÀgï, ¸ÀÄ¢üÃgï PÀĪÀiÁgï £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÀqÉzÀ GvÀìªÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, ºÉƸÀ GvÁìºÀ ªÀÄÆr¹zÀÝAvÀÆ RgÉ.

ºÀÈwéPï WÀlPï, CQgÉÆ QgÁ¸ÉƪÁ, Væ¦üvïgÀAvÀºÀ ªÀĺÁ£ï ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀPÁ±À ¤dPÀÆÌ §AiÉÆøÉÆÌÃ¥ï£À°è ¹¤ªÀiÁ mÉæîgï £ÉÆÃrzÀ C£ÀĨsÀªÀ.

JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ dÄQÛ l¥ÉÆà Ogï UÀ¥ÉÆà, ¥Éƹ֣ÉÆÃ, ¥ÉÆøïÖªÀÄ£ï E£ï ¢ ªÀiËAmÉãï, ZÉ¸ï ¦üêÀgï ¸ÉÃjzÀAvÉ 8 CvÀÄå£ÀßvÀ avÀæUÀ½UÉ ¸ÁQëAiÀiÁzɪÀÅ. PÀÄ¥Àà½îAiÀÄ ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ°è ¥Àæw ¢£À ¨É¼ÀUÉάÄAzÀ gÁwæAiÀĪÀgÉUÉ ¹¤ªÀiÁ, ¹¤ªÀiÁ, ¹¤ªÀiÁ. ¥Àæw avÀæzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ZÀZÉð, «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ. ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀĪÀ §UÉ, ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¨sÁ«¸ÀĪÀ jÃw, vÁAwæPÀvÉ, avÀæPÀvÉ ¸ÉÃjzÀAvÉ J®è «¨sÁUÀUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiÁ»w.

CAzÀ ºÁUÉ FUÀ £Á£ÀÆ ¸ÁAUÀvÀåzÀ ¸ÀzÀ¸Àå. £ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÀ avÀæUÀ¼À §UÉÎ, £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ GvÀÛªÀÄ avÀæUÀ¼À §UÉÎ http://www.saangatya.wordpress.com/ £À°è §gÉAiÀÄ°zÉÝêÉ. EzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¨ÁèUï ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¹¤ªÀiÁPÁÌV «ÄøÀ¯ÁUÀĪÀ «±ÉõÀ ¨ÁèUï. ¤ÃªÀÅ E°è ¨sÉÃn PÉÆr, GvÀÛªÀÄ avÀæUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÁqÉÆÃt, w½AiÉÆÃt.CAzÀ ºÁUÉ EAvÀºÀ CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀ £ÁªÀqÀ ¸Àgï ºÁUÀÆ vÀAqÀPÉÌ £À£Àß ¹¤ªÀiÁ £ÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ.


6 comments:

shama, nandibetta said...

ರವಿ, ಬ್ಲಾಗ್ ಚೆಂದ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸಲಹೆಯಿದೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸದೆ ಯೋಚಿಸಿ.
ಅದು ನೀವು ಬಳಸಿದ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಜಾರು ಎಣಿಸುವ ಸಂಭವವೇ ಹೆಚ್ಚು. (ನನಗೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ.)
ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಗೂಗಲ್ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲಿಟರೇಶನ್ ಟೂಲ್ ಬಳಸಿ. http://www.google.co.in/transliterate/indic/Kannada
ನಿಮಗಿದು ಕಷ್ಟ ಎನಿಸಿದಲ್ಲಿ .....
ನೀವು ನುಡಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಲಿಪಿ ಬಳಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುನಿಕೋಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಯುನಿಕೋಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಂಕ್/ವಿವರ ನೀಡಬಲ್ಲೆ….

raviraj said...

dhanyavadagalu shama avre nanu fontgalanna mattastu chennagi madalu pryatnistene hige blogege bheti kodta iri...

Anonymous said...

Namaste Ravi,
hEgiddeeri? photo hAkiddakke thanx.
Shama hELidante ee font Odugara sahanege savAlAgide. baraha unicode baLasi. adu bahaLa sulaba.
bareeta iri.

nalme,
Chetana Teerthahalli

raviraj said...

chetana dhanyvadagalu..nimma salahe soochane enda blog innastu chennagisuva bayakeyide, nimma sahakaravirali

greeshma said...

ಅಕ್ಷರಗಳ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಓದುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು, ನುಡಿ 4.0 download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಆಪ್ಶನ್ ಇರತ್ತೆ. ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನನಗೂ ಖುಷಿಕೊಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನೆಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತಾಯಿತು. ಸಿನೆಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಲು ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತೀನಿ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

raviraj said...

dhanyvadagalu reshma nimma sahakaravirali