Saturday, December 13, 2008

ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂಕಲ್±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀèUï ºÁUÀÆ ¦£ï£ÀAvÉ. ±ÁåªÀiï JA§ ¥ÀèUï, ¹¤ªÀiÁ JA§ ¦£ï£À°è ºÉÆPÁÌUÀ¯É ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «ÄAa£À ¸ÀAZÁgÀ. ªÉñÀåªÁnPÉ, d«ÄãÁÝjPÉ, UÁA¢ü vÀvÀé, £ÉºÀgÀÆ aAvÀ£É »ÃUÉ vÀgÀºÉêÁj «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 30 avÀæ, 20PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼ÀÄ, ºÀ®ªÁgÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÉÆÃj¹zÀÄÝ, aAvÀ£ÉUÉ ºÀaÑzÀÄÝ F ±ÁåA JA§ zÉÆqÀØ D®zÀ ªÀÄgÀ.

CAPÀÄgï avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀ ±ÁåA ªÀiÁrzÉÝ®è, PÀAqÀzÉÝ®è ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. C£ÀAvï £ÁUï, ¹ävÁ ¥Ánïï C©ü£ÀAiÀÄzÀ°è ±ÁåA ¤«Äð¹zÀ ªÉÆzÀ® avÀæ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EwºÁ¸À. ªÀÄAxÀ£ï, ¸ÀÆgÀeï PÁ ¸ÁvÁé WÉÆÃqÁ, ªÀÄAr, ªÀĪÉÆä, UÁA¢ü ¸É ªÀĺÁvÁä vÀPï, EwÛÃZÉUÉ vÉgÉ PÀAqÀ ªÉ¯ïPÀªÀiï lÄ ¸ÀdÓ£ï¥ÀÄgÀ ±ÁåA CAPÀ¯ïgÀ QæAiÀiÁ ²Ã®vÉUÉ ¸ÀªÁ¯ÉÆrØzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ.

£ÉºÀgÀÆ §gÉzÀ r¸À̪Àj D¥sï EArAiÀiÁ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß QgÀÄ vÉgÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ºÀ®ªÁgÀÄ £ÀljUÉ d£Àä ¤Ãr ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ºÉjUÉ £ÉÆêÀÅ C£ÀĨsÀ«¹zÀ SÁåw F »jAiÀÄ£ÀzÀÄÝ., ªÀAiÀĸÀÄì 70 DzÀgÀÆ E£ÀÆß avÀæPÀvÉ, ¹¤ªÀiÁ, QgÀÄvÉgÉ, ¹¤ªÀiÁ ¥ÀæªÀZÀ£À, vÀªÀÄäzÉ £Àl£É, ¤zÉÃð±À£À ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À »ÃUÉ ±ÁåA ªÀiÁrzÉÝ®è ¸ÁzsÀ£É, D£É ¸ÁVzÀ zÁjAiÀÄAvÉ.

«±ÉõÀ CAzÉæ ±ÁåAgÀ ªÉÆzÀ® avÀæ CAPÀÄgï£À°è C©ü£À¬Ä¹zÀ C£ÀAvï £ÁUï, ªÀÄÆgÀ£É avÀæ ªÀÄAxÀ£ïzÀ°è C©ü£À¬Ä¹zÀ Vjñï PÁ£Áðqï PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÀÄ. ©½ UÀqÀØzÀ, UÀA©üÃgÀ ªÀÄÄRzÀ F CdÓ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀægÀAUÀPÉÌ ¥sÉÆÃPÀ¸ï ¯ÉÊmï EzÀÝAvÉ. CAzÀ ºÁUÉ EAzÀÄ ±ÁåA CAPÀ¯ïUÉ d£À䢣ÀzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. d£ÀĪÀÄzÀ ¢£ÀzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ CeÁÓ !


7 comments:

ನಾವಡ said...

ನಮಸ್ಕಾರ ಗಲಗಲಿಯವರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದೇಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರಣ, ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೀಗೇ ಬರೀತಾ ಇರಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಶ್ಯಾಂ ಬೆನಗಲ್ ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ ಸಮಯೋಚಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಕಳಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ
ನಾವಡ

ಪ್ರಿಯಾ ಕೆರ್ವಾಶೆ said...

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬರಹ. ನಾವಡರ ಸಲಹೆಗೆ ನನ್ನ ಸಹಮತವೂ ಇದೆ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು?

ಪ್ರಿಯಾ ಕೆರ್ವಾಶೆ said...

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬರಹ. ನಾವಡರ ಸಲಹೆಗೆ ನನ್ನ ಸಹಮತವೂ ಇದೆ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು?

raviraj said...

navad sir, priya madem dhanyavadagalu, nimma salaheyante e blognalli cinema baggene bareyuttene, nimma salahe, suchanne sada irali...

ಚಿತ್ರಾ ಕರ್ಕೇರಾ ದೋಳ್ಪಾಡಿ.. said...

ಶ್ಯಾಂ ಅಂಕಲ್ ಗೆ ನನ್ನದೂ ಶುಭಾಶಯ
-ಚಿತ್ರಾ

ಹರೀಶ ಮಾಂಬಾಡಿ said...

ಸಿನೆಮಾ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಆಸಕ್ತಿ. ಬರೀರಿ. ಬಿಡ್ಬೇಡಿ..!

sangamesh said...

sri navad avara helikeyannu naanu bembalisuve. Adare pUrti cinemadalle kaledu hoga bedi.