Saturday, December 20, 2008

ಲೋಗೋ ಎಂಬ ಮಾಯೆ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ zÀÄ¥ÀàmÁÖV¸ÀĪÀÅzÀÄ avÀæzÀ ªÉÆzÀ®Ä vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¯ÁAbÀ£À ºÁUÀÆ mÉÊl¯ïUÀ¼ÀÄ, ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆUÀ¼ÀÄ QæPÉmï ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÆzÀ® NªÀgï EzÀÝAvÉ. ªÉÆzÀ® NªÀgï£À¯Éèà JgÀqÀÄ «PÉmï PÉqÀ« ¨Ë®gï «ÄAZÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ £Á®ÄÌ ¹PÀìgïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¨ÁåmïìªÀÄ£ï ¥ÀAzÀåPÉÌ gÉÆêÀiÁAZÀPÀ DgÀA¨sÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

JgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀAzÀå, £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ£ÀÄß fêÀAvÀªÁVqÀÄvÀÛªÉ.£É£À¦£À jîÄUÀ¼À£ÀÄß ©aÑzÁUÀ DgïPÉ ¨Áå£Àgï ¯ÁAbÀ£ÀzÀ AiÀÄĪÀPÀ, AiÀÄĪÀw, zÉñÀ¥ÉæêÀÄzÀ ¹£ÉªÀiÁ ªÀÄÆ®PÀ SÁåw UÀ½¹zÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï PÀĪÀiÁgï ¨Áå£ÀgïUÀ¼À°èzÀÝ PÉÊAiÀÄ°è ¨sÀvÀÛzÀ vÉ£É »rzÀ AiÀÄĪÀ eÉÆÃr, ªÀÄÄPÁÛ Dmïìð£À zÀÄAqÀÄ, zÀÄAqÀÄ ¯ÁAbÀ£À »ÃUÉ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¹¤ªÀiÁ ¤ªÀiÁðt vÀAqÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæZÁgÀ¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ®Æè CµÉÖà C¨Áâ¬Ä £ÁAiÀÄÄØ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À ¯ÁAbÀ£ÀzÀ°èzÀÝ UÁgÉ, zÁégÀQñï vÀ£ÀÄ avÀæzÀ ¹AºÀzÀ ªÀÄÄR, ªÀeÉæñÀéj, ¥ÀÆtÂðªÀiÁ PÀA¨ÉÊ£ïìUÀ¼À zÉêÀvÉUÀ¼À «UÀæºÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À PÁqÀ¢gÀzÀÄ. DzÀgÉ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ½UÉ ¹¤ªÀiÁ ¤ªÀiÁðtzÀµÉÖà ªÀĺÀvÀé PÉÆnÖzÀÄݺÁ°ªÀÅqï ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. CzÀÄ JAfJA£À ¹AºÀ, mÉéAnAiÀÄvï ¸ÉAZÀÄj ¥sÁPïì£À ¥sÁèöå±ï ¯ÉÊmïUÀ¼ÀÄ, AiÀÄĤªÀ¸Àð¯ï ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ «±ÀézÀ ¨sÀÆ¥Àl, AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï Dnð¸ïÖ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «²µÀÖ CPÀëgÀUÀ¼À ¯ÉÆÃUÉÆ CªÉ®è ¯ÁAbÀ£ÀPÉÌ ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀ¯Á«zÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉUÉ ¸ÁQë. §jà ºÁ°ªÀÅqï avÀæUÀ¼À£ÀßµÉÖà KPÉ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À£ÀÆß zÉòAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÉÆUÀrUÉ vÀPÀÌAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¹zÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄäªÀgÀ®ÄèAlÄ ! ºÁ°ªÀÅqï£À®èAvÀÆ ¯ÉÆÃUÉÆUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ «±ÉõÀªÁV ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. mÉÊl¯ï PÁqïðUÉ ¨ÉÃgÉƧ⠸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ, »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ªÀÄvÉÆÛ§â, avÀæzÀ D¯ïâUÉ E£ÉÆߧ⠻ÃUÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀ£ÀÆß «©ü£ÀߪÁV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ avÀæ ZÉAzÀUÁt¸ÀÄvÁÛgÉ.

DzÀgÉ «zÉò avÀæUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV mÉÊl¯ï PÁqïð PÉÆ£ÉUÉ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀxÀð PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ PÀĽvÀÄ avÀæ «ÃQë¹, vÀAvÀædÕgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÆß d£À NzÀÄvÁÛgÉ, ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀ JAqï ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÁV ¯ÉÊmïUÀ¼ÀÄ PÀtÄÚ ©mÁÖUÀ¯É d£À ¹Ãn¤AzÀ JzÉÝüÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä°è PÉèöʪÀiÁåPïì ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀzsÁ£À, mÉÊl¯ï PÁqïð£À°è ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ D¸ÀQÛ d£ÀjVgÀĪÀÅ¢®èªÁzÀÝjAzÀ CAvÀºÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ §gÀĪÀÅzÉà E®è, ¥ÀjuÁªÀÄ vÀAvÀædÕgÀÄ «ÄAZÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ªÀAiÀĸÀÌgÀ avÀæUÀ¼À°è EzÀÄ C¥ÀªÁzÀ !

ºÀȶPÉÃµï ªÀÄÄRfð, eÁAiÀiï ªÀÄÄRfðAiÀÄAvÀºÀªÀgÀÄ ¤«Äð¹zÀ avÀæUÀ¼À°è PÁlÆð£ï ºÉÃgÀ¼ÀªÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ®WÀÄ ºÁ¸ÀåzÀ avÀæUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ºÀȶPÉõï avÀæUÀ½UÉ EzÀÄ ¥ÀÆgÀPÀªÀÇ DVvÀÄÛ. C«ÄvÁ¨ï §ZÀÑ£ï PÁ°lÖ £ÀAvÀgÀ »gÉÆà EªÉÄÃeïUÉ vÀPÀÌ mÉÊl¯ï PÁqïð PÁt¹PÉƼÀîvÉÆqÀVzÀªÀÅ. »gÉÆà JAnæAiÀiÁzÀ vÀPÀët zÀ¥Àà£ÉAiÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À°è ºÉ¸ÀgÀÄ, UÀqÀaPÀÄ̪À »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ, C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¹¼ÉîUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁj ¸ÀAVÃvÀ, »gÉÆà ¸ÉÖöʯï, ºÉÆqÉzÁl, £ÀÈvÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ mÉÊl¯ï PÁqïð£À®Æè ¨sÀªÀåvÀ£À.

£ÀAvÀgÀ §AzÀÝzÉÝ®è ±ÁAvÀ, ±ÁAvÀ mÉÊl¯ï PÁqïðUÀ¼ÀÄ gÁA UÉÆÃ¥Á¯ï ªÀªÀiÁð gÀAVïÁ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ G½zÉ®è avÀæUÀ¼À°è ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀAVÃvÀ, PÀtÂÚUÉ vÀA¥ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ zÀȱÀåUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀAvÀædÕgÀ PÀ¯Á«zÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ gÀd¤ÃPÁAvï, C®Äè CdÄð£ï, agÀAfë, «dAiÀıÁAw, «ÄxÀÄ£ï ZÀPÀæªÀwð avÀæUÀ½UÉ F ±À§Ý §¼À¸ÀĪÀAw®è. C°è £ÁAiÀÄPÀ, £ÁAiÀÄQ ªÉʨsÀ«ÃPÀgÀt ©lÖgÉ mÉÊl¯ï PÁqïð£À°è CPÀëgÀUÀ½UÉ §gÀ.

CAzÀ ºÁUÉ PÀªÀÄ¯ï ºÁ¸À£ï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ avÀæUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ avÀæzÀ ªÉÆzÀ® zÀȱÀåzÉÆA¢UÉ ¥ÀÄlÖ CPÀëgÀUÀ¼À°è PÀ¯Á«zÀgÀ, vÀAvÀædÕgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À zÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ¸ÀºÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß C½¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ §ºÀĵÀ: »ÃUÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. SÁåvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ±ÀAPÀgïgÀ PÁzÀ®£ï, wgÀÄqÁ wgÀÄqÁ, D¤AiÀÄ£ï avÀæUÀ¼ÀÆ EzÉ ¸Á°£ÀªÀÅ. ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA avÀæUÀ¼À mÉÊl¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ZËPÀnÖ¤AzÀ ºÉÆgÀ §A¢®è. C°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÉÆA¢UÉ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

ºÁgÀgï avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ vÀPÀ̪ÀÄnÖUÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß, §ºÀÄvÉÃPÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹zÀ gÁªÀiï ±ÉÃ, ±ÁåªÀiï ¸É avÀæUÀ¼À°è ªÉÆzÀ® zÀȱÀå ¸Àä±Á£À, «PÀÈvÀ ªÀÄÄR, ºÉtÄÚzɪÀéUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁægÀA¨sÀ. £ÀAvÀgÀ mÉÊl¯ï PÁqïð ¥ÀæzÀ±Àð£À. DzÀgÉ gÁªÀÄ¸É ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆ PÁt¹PÉÆAqÀ £É£À¦®è.

¥ÀvÉÛÃzÁj avÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À UÉzÀÝ «dAiÀiï D£ÀAzï avÀæUÀ¼À mÉÊl¯ï PÁqïðUÀ¼ÀÄ »Zï PÁPï ªÀiÁzÀjAiÀĪÀÅ. ªÀÄzsÀÄgï §AqsÁgïPÀgï PÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ mÉÊl¯ï PÁqï𠤫Äð¸ÀÄvÁÛgÉ.¥sÁå±À£ï, mÁæ¦üPï ¹UÀ߯ï, ¥ÉÃeï 3 CªÀgÀ mÉÊl¯ï ¦æAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉUÉ ¸ÁQë.

PÁ® PÀ¼ÉzÀAvÉ mÉÊl¯ï PÁqïð ºÁUÀÆ ¯ÉÆÃUÉÆ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨sÁj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÉ. n«UÀ¼À°è ¥ÉÆæêÉÆ ºÁUÀÆ «rAiÉÆà ¸ÁAUïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÁgÀ VnÖ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ EwÛÃZÉUÉ ¯ÉÆÃUÉÆUÀ¼ÀÆ JgÀqÀÄ PÀët vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæzÀ²ðvÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ, CzÀgÉÆA¢UÉ «ÄrAiÀiÁ ¥Álð£Àgïì, ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæAiÉÆÃdPÀgÀÄ »ÃUÉ vÀgÀºÉêÁj ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À eÁvÉæ. CzÉÆAxÀgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄeÁ.

mÉÊl¯ï ¸ÁAUïUÀ½UÁVAiÉÄà ¥ÀævÉåÃPÀ awæÃPÀgÀt £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ EwÛÃa£À mÉæAqï. ¦æAiÀÄzÀ±Àð£ï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ avÀæUÀ½UÉ mÉÊl¯ï ¸ÁAUïUÀ¼É £ÁA¢. ¨sÁUÀªÀiï ¨sÁUï, ªÉÄgÉ ¨Á¥ï ¥ÉºÉè D¥ï£ÀAvÀºÀªÀÅ GzÁºÀgÀuÉ. gÉÆûvï ±ÉnÖ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ UÉÆïïªÀiÁ¯ï ¸ÀgÀtÂAiÀÄ®Æè mÉÊl¯ï VÃvÉUÀ¼ÀzÉÝà ¥ÁgÀÄ¥ÀvÀå.

zÉêÀgÀ, »jAiÀÄgÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ avÀæUÀ¼À ¸ÀASÉå FUÀ «gÀ¼ÀªÁVzÉ. avÀæzÀµÉÖà ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆ, mÉÊl¯ï PÁqïðUÀ¼ÀÆ ¨sÀªÀåªÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¸ÀzÀåzÀ ¥sÁå±À£ï. DzÀgÉ mÉÊl¯ï PÁqïð JµÉÖà ¸ÉÆUÀ¸ÁVzÀÝgÀÆ avÀæ PÀ¼À¥ÉAiÀiÁVzÀÝgÉ d£À M¥ÀÄàªÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀÅzÀAvÀÆ ¨É½î vÉgÉAiÀĵÉÖà ¤ZÀѼÀ.

4 comments:

Anonymous said...

Hello Ravi
I am not able to see the font in urs blog.so please help me
manju

Anonymous said...

hello manju i have used nudifonts, so kindly check nudi fonts tool in your system, thank you for visiting

Rajani.MG said...

olle article, namma Sapthahikakke kalisikodabhudittu...

Anonymous said...

rajani madem dhanyavadagalu...nivu prmition kottare egalu kalisikoduttene