Monday, December 29, 2008

'ಚಂದ' ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಂದದ ಪುಸ್ತಕ
¸ÉßûvÀ, ¥ÀvÀæPÀvÀ𠲪À¥Àæ¸Ázï ºÉƸÀ ¥ÀĸÀÛPÀ §gÉ¢zÁÝ£É ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæAiÀiÁ£À. ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ£À §AiÀĸÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«£À PÀ£ÀªÀjPÉ, ZÀAzÀæ£ÉA§ UÀæºÀzÀ §UÉÎ «eÕÁ¤AiÀÄ PÀÄvÀƺÀ®, ZÀAzÀæ£À°è ¦æAiÀÄvÀªÉÄ PÁtĪÀ ¦æAiÀÄPÀgÀ£À ¦æÃw, DPÁ±ÀzÀ¯ÉÆèªÉÄä ¢nÖ¹ ZÀAzÀæ£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÈzÀÞgÀ §AiÀÄPÉ J®èªÀÇ E°è zÁR¯ÁVzÉ. ZÀAzÀæ£À §UÉÎ §gÉAiÀħºÀÄzÁzÀ J®èªÀ£ÀÆß E°è CPÀëgÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÁt¸À¯ÁVzÉ. ºÉƸÀ¢°èAiÀÄ°è n« ZÁ£É¯ï ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÁVgÀĪÀ ²ªÁ ©qÀĪÀÅ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝ£É JA§ÄzÀPÉÌ F ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÁQë. CAzÀ ºÁUÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀzÀå ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°èzÉ. J®è ªÀĽUÉUÀ¼À®Æè ®¨sÀå. ¤ÃªÀÇ PÉÆAqÀÄ N¢, ¸ÀAvÀ¸À¥ÀqÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ http://www.chintanaganga.blogspot/ vÁtPÀÆÌ ¨sÉÃn PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ JgÀqÀ£É ºÀAvÀzÀ PÉ® ¥ÁågÁUÀ¼ÀÄ E°èªÉ

vÀÄA¨Á wÃgÀzÀ°è

CµÀÖPÀÆÌ vÀÄA§ªÀ£Éßà ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ GqÀªÀuÁ PÉÃAzÀæªÀ£ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝzÀgÀÆ KPÉ ? CzÀPÀÆÌ MAzÀÄ ªÉÊeÕÁ¤PÀ PÁgÀt«zÉ. F UÁæªÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀiÁåUÉßnPï FPÉéÃlgï ªÀ®AiÀÄzÀ°èzÉ. E°è DAiÀĸÁÌAwÃAiÀÄ C¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ¯ÁVvÀÄÛ. EzÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ §UÉÎ ºÉaÑ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɸÀ®Ä ºÁUÀÆ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À GqÁªÀuÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAwvÀÄÛ.

EAvÀºÀ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼ÀÄ vÁA¨ÁªÀ£ÀÄß CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¸ËArAUï gÁPÉmï GqÁªÀuÁ ¸ÀܼÀªÀ£ÁßV ªÀiÁ¥Àðr¹ªÉ. ªÉÆzÀ® AiÀıÀ¹ì£À £ÀAvÀgÀ E°è £Á£Á zÉñÀUÀ¼À «eÕÁ¤UÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¥ÀjÃPÉë, GqÁªÀuÉ £ÀqɹzÁÝgÉ. vÀÄA¨Á UÁæªÀĪÀ£Éßà DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¸ÁgÁ¨sÁ¬Ä ºÀ®ªÁgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À¥Àj²Ã®£É £ÀqɹzÀÝgÀÄ. AiÀiÁªÀ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JA§ UÉÆAzÀ®zÀ°èzÀÝgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ anßøï vÀÄA¨Á JA§ UÁæªÀÄzÀ §UÉÎ ºÉýzÀgÀÄ.

C°è vÀÄA¨É ºÀÆ«£À VqÀUÀ¼ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA£À°è vÀÄA¨Á, vÀ«Ä½£À®° vÀÄA¨ÉÊ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ®° vÀÄA¨É CAzÀgÉ ©½AiÀiÁzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀ OµÀ¢üÃAiÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀļÀî ¸À¸Àå. F VqÀUÀ½AzÁV D UÁæªÀÄPÉÌ vÀÄA¨Á JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ §A¢zÉ. C°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ E®è. ªÉÄïÁV C¯ÉÆèAzÀÄ ZÀZïð EzÉ. CzÀÄ PÀÆqÁ £ÀªÀÄUÉ vÉÆqÀPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ anßÃ¸ï ºÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¸ÁgÁ¨sÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è «±Áé¸À«vÀÄÛ. vÀÄA¨Á UÁæªÀÄ «ÃPÀëuÉUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ vÀÄA¨Á UÁæªÀÄPÉÌ CzÀȵÀÖ MzÀV §A¢vÀÄÛ. J®è «ÃQë¹zÀ ¸ÁgÁ¨sÁ¬Ä EzÉà ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀܼÀ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. ZÀZïð EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀ°®è, §zÀ®Ä ªÀgÀzÁ£ÀªÁAiÀÄÄÛ. F ZÀZïð «eÕÁ¤UÀ¼À PÀZÉÃjAiÀiÁzÀgÉ, ©µÀ¥ïgÀ ªÀÄ£É ªÀPïð±Á¥ï D¬ÄvÀÄ !

Saturday, December 20, 2008

ಲೋಗೋ ಎಂಬ ಮಾಯೆ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ zÀÄ¥ÀàmÁÖV¸ÀĪÀÅzÀÄ avÀæzÀ ªÉÆzÀ®Ä vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¯ÁAbÀ£À ºÁUÀÆ mÉÊl¯ïUÀ¼ÀÄ, ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆUÀ¼ÀÄ QæPÉmï ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÆzÀ® NªÀgï EzÀÝAvÉ. ªÉÆzÀ® NªÀgï£À¯Éèà JgÀqÀÄ «PÉmï PÉqÀ« ¨Ë®gï «ÄAZÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ £Á®ÄÌ ¹PÀìgïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¨ÁåmïìªÀÄ£ï ¥ÀAzÀåPÉÌ gÉÆêÀiÁAZÀPÀ DgÀA¨sÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

JgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀAzÀå, £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ£ÀÄß fêÀAvÀªÁVqÀÄvÀÛªÉ.£É£À¦£À jîÄUÀ¼À£ÀÄß ©aÑzÁUÀ DgïPÉ ¨Áå£Àgï ¯ÁAbÀ£ÀzÀ AiÀÄĪÀPÀ, AiÀÄĪÀw, zÉñÀ¥ÉæêÀÄzÀ ¹£ÉªÀiÁ ªÀÄÆ®PÀ SÁåw UÀ½¹zÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï PÀĪÀiÁgï ¨Áå£ÀgïUÀ¼À°èzÀÝ PÉÊAiÀÄ°è ¨sÀvÀÛzÀ vÉ£É »rzÀ AiÀÄĪÀ eÉÆÃr, ªÀÄÄPÁÛ Dmïìð£À zÀÄAqÀÄ, zÀÄAqÀÄ ¯ÁAbÀ£À »ÃUÉ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¹¤ªÀiÁ ¤ªÀiÁðt vÀAqÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæZÁgÀ¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ®Æè CµÉÖà C¨Áâ¬Ä £ÁAiÀÄÄØ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À ¯ÁAbÀ£ÀzÀ°èzÀÝ UÁgÉ, zÁégÀQñï vÀ£ÀÄ avÀæzÀ ¹AºÀzÀ ªÀÄÄR, ªÀeÉæñÀéj, ¥ÀÆtÂðªÀiÁ PÀA¨ÉÊ£ïìUÀ¼À zÉêÀvÉUÀ¼À «UÀæºÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À PÁqÀ¢gÀzÀÄ. DzÀgÉ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ½UÉ ¹¤ªÀiÁ ¤ªÀiÁðtzÀµÉÖà ªÀĺÀvÀé PÉÆnÖzÀÄݺÁ°ªÀÅqï ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. CzÀÄ JAfJA£À ¹AºÀ, mÉéAnAiÀÄvï ¸ÉAZÀÄj ¥sÁPïì£À ¥sÁèöå±ï ¯ÉÊmïUÀ¼ÀÄ, AiÀÄĤªÀ¸Àð¯ï ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ «±ÀézÀ ¨sÀÆ¥Àl, AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï Dnð¸ïÖ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «²µÀÖ CPÀëgÀUÀ¼À ¯ÉÆÃUÉÆ CªÉ®è ¯ÁAbÀ£ÀPÉÌ ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀ¯Á«zÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉUÉ ¸ÁQë. §jà ºÁ°ªÀÅqï avÀæUÀ¼À£ÀßµÉÖà KPÉ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À£ÀÆß zÉòAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÉÆUÀrUÉ vÀPÀÌAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¹zÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄäªÀgÀ®ÄèAlÄ ! ºÁ°ªÀÅqï£À®èAvÀÆ ¯ÉÆÃUÉÆUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ «±ÉõÀªÁV ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. mÉÊl¯ï PÁqïðUÉ ¨ÉÃgÉƧ⠸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ, »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ªÀÄvÉÆÛ§â, avÀæzÀ D¯ïâUÉ E£ÉÆߧ⠻ÃUÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀ£ÀÆß «©ü£ÀߪÁV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ avÀæ ZÉAzÀUÁt¸ÀÄvÁÛgÉ.

DzÀgÉ «zÉò avÀæUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV mÉÊl¯ï PÁqïð PÉÆ£ÉUÉ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀxÀð PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ PÀĽvÀÄ avÀæ «ÃQë¹, vÀAvÀædÕgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÆß d£À NzÀÄvÁÛgÉ, ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀ JAqï ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÁV ¯ÉÊmïUÀ¼ÀÄ PÀtÄÚ ©mÁÖUÀ¯É d£À ¹Ãn¤AzÀ JzÉÝüÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä°è PÉèöʪÀiÁåPïì ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀzsÁ£À, mÉÊl¯ï PÁqïð£À°è ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ D¸ÀQÛ d£ÀjVgÀĪÀÅ¢®èªÁzÀÝjAzÀ CAvÀºÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ §gÀĪÀÅzÉà E®è, ¥ÀjuÁªÀÄ vÀAvÀædÕgÀÄ «ÄAZÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ªÀAiÀĸÀÌgÀ avÀæUÀ¼À°è EzÀÄ C¥ÀªÁzÀ !

ºÀȶPÉÃµï ªÀÄÄRfð, eÁAiÀiï ªÀÄÄRfðAiÀÄAvÀºÀªÀgÀÄ ¤«Äð¹zÀ avÀæUÀ¼À°è PÁlÆð£ï ºÉÃgÀ¼ÀªÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ®WÀÄ ºÁ¸ÀåzÀ avÀæUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ºÀȶPÉõï avÀæUÀ½UÉ EzÀÄ ¥ÀÆgÀPÀªÀÇ DVvÀÄÛ. C«ÄvÁ¨ï §ZÀÑ£ï PÁ°lÖ £ÀAvÀgÀ »gÉÆà EªÉÄÃeïUÉ vÀPÀÌ mÉÊl¯ï PÁqïð PÁt¹PÉƼÀîvÉÆqÀVzÀªÀÅ. »gÉÆà JAnæAiÀiÁzÀ vÀPÀët zÀ¥Àà£ÉAiÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À°è ºÉ¸ÀgÀÄ, UÀqÀaPÀÄ̪À »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ, C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¹¼ÉîUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁj ¸ÀAVÃvÀ, »gÉÆà ¸ÉÖöʯï, ºÉÆqÉzÁl, £ÀÈvÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ mÉÊl¯ï PÁqïð£À®Æè ¨sÀªÀåvÀ£À.

£ÀAvÀgÀ §AzÀÝzÉÝ®è ±ÁAvÀ, ±ÁAvÀ mÉÊl¯ï PÁqïðUÀ¼ÀÄ gÁA UÉÆÃ¥Á¯ï ªÀªÀiÁð gÀAVïÁ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ G½zÉ®è avÀæUÀ¼À°è ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀAVÃvÀ, PÀtÂÚUÉ vÀA¥ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ zÀȱÀåUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀAvÀædÕgÀ PÀ¯Á«zÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ gÀd¤ÃPÁAvï, C®Äè CdÄð£ï, agÀAfë, «dAiÀıÁAw, «ÄxÀÄ£ï ZÀPÀæªÀwð avÀæUÀ½UÉ F ±À§Ý §¼À¸ÀĪÀAw®è. C°è £ÁAiÀÄPÀ, £ÁAiÀÄQ ªÉʨsÀ«ÃPÀgÀt ©lÖgÉ mÉÊl¯ï PÁqïð£À°è CPÀëgÀUÀ½UÉ §gÀ.

CAzÀ ºÁUÉ PÀªÀÄ¯ï ºÁ¸À£ï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ avÀæUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ avÀæzÀ ªÉÆzÀ® zÀȱÀåzÉÆA¢UÉ ¥ÀÄlÖ CPÀëgÀUÀ¼À°è PÀ¯Á«zÀgÀ, vÀAvÀædÕgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À zÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ¸ÀºÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß C½¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ §ºÀĵÀ: »ÃUÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. SÁåvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ±ÀAPÀgïgÀ PÁzÀ®£ï, wgÀÄqÁ wgÀÄqÁ, D¤AiÀÄ£ï avÀæUÀ¼ÀÆ EzÉ ¸Á°£ÀªÀÅ. ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA avÀæUÀ¼À mÉÊl¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ZËPÀnÖ¤AzÀ ºÉÆgÀ §A¢®è. C°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÉÆA¢UÉ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

ºÁgÀgï avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ vÀPÀ̪ÀÄnÖUÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß, §ºÀÄvÉÃPÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹zÀ gÁªÀiï ±ÉÃ, ±ÁåªÀiï ¸É avÀæUÀ¼À°è ªÉÆzÀ® zÀȱÀå ¸Àä±Á£À, «PÀÈvÀ ªÀÄÄR, ºÉtÄÚzɪÀéUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁægÀA¨sÀ. £ÀAvÀgÀ mÉÊl¯ï PÁqïð ¥ÀæzÀ±Àð£À. DzÀgÉ gÁªÀÄ¸É ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆ PÁt¹PÉÆAqÀ £É£À¦®è.

¥ÀvÉÛÃzÁj avÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À UÉzÀÝ «dAiÀiï D£ÀAzï avÀæUÀ¼À mÉÊl¯ï PÁqïðUÀ¼ÀÄ »Zï PÁPï ªÀiÁzÀjAiÀĪÀÅ. ªÀÄzsÀÄgï §AqsÁgïPÀgï PÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ mÉÊl¯ï PÁqï𠤫Äð¸ÀÄvÁÛgÉ.¥sÁå±À£ï, mÁæ¦üPï ¹UÀ߯ï, ¥ÉÃeï 3 CªÀgÀ mÉÊl¯ï ¦æAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉUÉ ¸ÁQë.

PÁ® PÀ¼ÉzÀAvÉ mÉÊl¯ï PÁqïð ºÁUÀÆ ¯ÉÆÃUÉÆ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨sÁj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÉ. n«UÀ¼À°è ¥ÉÆæêÉÆ ºÁUÀÆ «rAiÉÆà ¸ÁAUïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÁgÀ VnÖ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ EwÛÃZÉUÉ ¯ÉÆÃUÉÆUÀ¼ÀÆ JgÀqÀÄ PÀët vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæzÀ²ðvÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ, CzÀgÉÆA¢UÉ «ÄrAiÀiÁ ¥Álð£Àgïì, ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæAiÉÆÃdPÀgÀÄ »ÃUÉ vÀgÀºÉêÁj ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À eÁvÉæ. CzÉÆAxÀgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄeÁ.

mÉÊl¯ï ¸ÁAUïUÀ½UÁVAiÉÄà ¥ÀævÉåÃPÀ awæÃPÀgÀt £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ EwÛÃa£À mÉæAqï. ¦æAiÀÄzÀ±Àð£ï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ avÀæUÀ½UÉ mÉÊl¯ï ¸ÁAUïUÀ¼É £ÁA¢. ¨sÁUÀªÀiï ¨sÁUï, ªÉÄgÉ ¨Á¥ï ¥ÉºÉè D¥ï£ÀAvÀºÀªÀÅ GzÁºÀgÀuÉ. gÉÆûvï ±ÉnÖ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ UÉÆïïªÀiÁ¯ï ¸ÀgÀtÂAiÀÄ®Æè mÉÊl¯ï VÃvÉUÀ¼ÀzÉÝà ¥ÁgÀÄ¥ÀvÀå.

zÉêÀgÀ, »jAiÀÄgÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ avÀæUÀ¼À ¸ÀASÉå FUÀ «gÀ¼ÀªÁVzÉ. avÀæzÀµÉÖà ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆ, mÉÊl¯ï PÁqïðUÀ¼ÀÆ ¨sÀªÀåªÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¸ÀzÀåzÀ ¥sÁå±À£ï. DzÀgÉ mÉÊl¯ï PÁqïð JµÉÖà ¸ÉÆUÀ¸ÁVzÀÝgÀÆ avÀæ PÀ¼À¥ÉAiÀiÁVzÀÝgÉ d£À M¥ÀÄàªÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀÅzÀAvÀÆ ¨É½î vÉgÉAiÀĵÉÖà ¤ZÀѼÀ.

Saturday, December 13, 2008

ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂಕಲ್±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀèUï ºÁUÀÆ ¦£ï£ÀAvÉ. ±ÁåªÀiï JA§ ¥ÀèUï, ¹¤ªÀiÁ JA§ ¦£ï£À°è ºÉÆPÁÌUÀ¯É ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «ÄAa£À ¸ÀAZÁgÀ. ªÉñÀåªÁnPÉ, d«ÄãÁÝjPÉ, UÁA¢ü vÀvÀé, £ÉºÀgÀÆ aAvÀ£É »ÃUÉ vÀgÀºÉêÁj «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 30 avÀæ, 20PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼ÀÄ, ºÀ®ªÁgÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÉÆÃj¹zÀÄÝ, aAvÀ£ÉUÉ ºÀaÑzÀÄÝ F ±ÁåA JA§ zÉÆqÀØ D®zÀ ªÀÄgÀ.

CAPÀÄgï avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀ ±ÁåA ªÀiÁrzÉÝ®è, PÀAqÀzÉÝ®è ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. C£ÀAvï £ÁUï, ¹ävÁ ¥Ánïï C©ü£ÀAiÀÄzÀ°è ±ÁåA ¤«Äð¹zÀ ªÉÆzÀ® avÀæ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EwºÁ¸À. ªÀÄAxÀ£ï, ¸ÀÆgÀeï PÁ ¸ÁvÁé WÉÆÃqÁ, ªÀÄAr, ªÀĪÉÆä, UÁA¢ü ¸É ªÀĺÁvÁä vÀPï, EwÛÃZÉUÉ vÉgÉ PÀAqÀ ªÉ¯ïPÀªÀiï lÄ ¸ÀdÓ£ï¥ÀÄgÀ ±ÁåA CAPÀ¯ïgÀ QæAiÀiÁ ²Ã®vÉUÉ ¸ÀªÁ¯ÉÆrØzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ.

£ÉºÀgÀÆ §gÉzÀ r¸À̪Àj D¥sï EArAiÀiÁ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß QgÀÄ vÉgÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ºÀ®ªÁgÀÄ £ÀljUÉ d£Àä ¤Ãr ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ºÉjUÉ £ÉÆêÀÅ C£ÀĨsÀ«¹zÀ SÁåw F »jAiÀÄ£ÀzÀÄÝ., ªÀAiÀĸÀÄì 70 DzÀgÀÆ E£ÀÆß avÀæPÀvÉ, ¹¤ªÀiÁ, QgÀÄvÉgÉ, ¹¤ªÀiÁ ¥ÀæªÀZÀ£À, vÀªÀÄäzÉ £Àl£É, ¤zÉÃð±À£À ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À »ÃUÉ ±ÁåA ªÀiÁrzÉÝ®è ¸ÁzsÀ£É, D£É ¸ÁVzÀ zÁjAiÀÄAvÉ.

«±ÉõÀ CAzÉæ ±ÁåAgÀ ªÉÆzÀ® avÀæ CAPÀÄgï£À°è C©ü£À¬Ä¹zÀ C£ÀAvï £ÁUï, ªÀÄÆgÀ£É avÀæ ªÀÄAxÀ£ïzÀ°è C©ü£À¬Ä¹zÀ Vjñï PÁ£Áðqï PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÀÄ. ©½ UÀqÀØzÀ, UÀA©üÃgÀ ªÀÄÄRzÀ F CdÓ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀægÀAUÀPÉÌ ¥sÉÆÃPÀ¸ï ¯ÉÊmï EzÀÝAvÉ. CAzÀ ºÁUÉ EAzÀÄ ±ÁåA CAPÀ¯ïUÉ d£À䢣ÀzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. d£ÀĪÀÄzÀ ¢£ÀzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ CeÁÓ !


Thursday, December 11, 2008

ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಸಕ್ಸೆಸ್ಸ್¸À¯ÁA ºÉüÀ¯ÉèÉÃPÀÄ D ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ, PÀ¯Á«zÀjUÉ ºÁUÀÆ ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ. Vzï, ¥Ánð, D¸ÁÜ, CPÀıï, UÉÆïïªÀiÁ¯ï, ¸À°ÃªÀiï ®AUÉØ PÉÆ UÀĸÁì PÀÆå DvÁ ºÉ? £ÀAvÀºÀ avÀæUÀ¼À d£À£ÀPÉÌ PÁgÀtgÁzÀªÀjUÉ. 1970 jAzÀ 90gÀªÀgÉUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¹¤ªÀiÁ JA§ C©zsÁ£À ¥ÀqÉzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À ±ÉÊ°UÉ FUÀ ©æfÓAUï ¹¤ªÀiÁ JA§ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀjzÉ.


zÉÆqÀØ ¸ÁÖgïUÀ¼ÀÄ, ¨sÁj ¨Áå£Àgï, ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøw ªÉʨsÀ«PÀgÀtzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀ£ÀßzÉ ªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ® ¸ÁÖgïUÀ½®èzÀ PÉêÀ® PÀ¯Á«zÀgÀļÀî, QæAiÀiÁ²Ã® ¤zÉÃð±ÀPÀgÉÆA¢UÉ ¨É¼ÀQUÉ §AzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁUÀ½UÉ FUÀ ªÀÄvÉÛ J°è®èzÀ ¨ÉÃrPÉ.


»A¢£À PÁ®zÀ¯ÉÆèªÉÄä EtÄQ £ÉÆÃrzÀgÉ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁ ¸ÀȶֹzÀ zÉÆqÀØ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ºÁUÀÆ PÀ¯Á«zÀgÀ ¥ÀqÉ £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ zsÀÄvÉÛAzÀÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ. £Á£Á ¥ÁmÉÃPÀgï, ¥sÁgÀÄPï ±ÉÃSï, gÁT, gÉÆût ºÀlÖAUÀr, £Á¹gÀÄ¢ÝÃ£ï ±Á, NA ¥ÀÄj, NA ²ªÀ¥ÀÄj, ¹ävÁ ¥Ánïï, ±À¨Á£Á Dfä, C£ÀÄ¥ÀªÀiï SÉÃgï..... §ÈºÀvï vÁgÁUÀt«®è¢zÀÝgÀÆ, DPÀµÀðPÀ ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ, ¨sÁj ¥ÀæZÁgÀ«®è¢zÀÝgÀÆ F PÀ¯Á«zÀgÀÄ ºÁUÀÆ avÀæUÀ¼ÀÄ ¨ÁPïì D¦üøï£À°è GvÀÛªÀÄ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ PÉêÀ® UÀnÖªÀÄÄmÁÖzÀ avÀæPÀxÉ ºÁUÀÆ C©ü£ÀAiÀÄ¢AzÀ.


zÉêÀzÁ¹AiÀÄgÀ §UÉÎ awævÀªÁzÀ Vzï, ªÉÄîäzsÀå ªÀUÀðzÀ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹zÀ ¥Ánð, vɼÀÄ ºÁ¸ÀåzÀ ¸À°ÃA ®AUÉØ PÉÆ UÀĸÁì PÀÆå DvÁ ºÉà £ÀAvÀºÀ avÀæUÀ¼ÀÄ «ªÀıÀðPÀjVAvÀ®Æ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀwÛgÀªÁzÀªÀÅ. PÁªÀÄ, zÉéõÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÀ F avÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è §AiÀÄ®ÄUÉƽ¹zÀÄÝ SÁåwUÉ PÁgÀt. ±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ï, ºÀȶPÉõÀ ªÀÄÄRfð, JA.J¸ï.¸ÀvÀÄågÀAvÀºÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÆ vÀªÀÄä avÀægÀAUÀzÀ gÀAUÀ ¸ÀfÓPÉ ¥Àr¹zÀÆÝ EAvÀºÀ avÀæUÀ½AzÀ¯É.


ªÀÄgÀ½vÀÄEwºÁ¸À


CAvÀºÀ PÁ® ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½zÉ, ¸ÀzÀå »A¢ avÀægÀAUÀzÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ avÀæUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ §eÉmï ºÁUÀÆ «©ü£Àß ªÀ¸ÀÄÛ ºÉÆA¢ªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¨É½î¥ÀgÀzÉAiÀĵÉÖà ¤ZÀѼÀ. ¨sÉÃeÁ ¥sÉæöÊ, «ÄPÀìqï qÀ§¯ïì, vÀÄ PÀ§rØ, SÉÆøÁè PÁ WÉÆøÁè, ¤T¯ï ªÉÄÊ §æzÀgï, J ªÉ£ÀìqÉ vÀgÀºÀzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ AiÀıÀ¸ÁìUÀ®Ä PÁgÀtªÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀ¼À avÀæPÀxÉ, GvÀÛªÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ ºÁUÀÆ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¤zÉÃð±À£À¢AzÀ.


70-80 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ CxÀªÁ ¯ÉÆà §eÉmï avÀæUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ. ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÆ ºÀt ºÀÆqÀ®Ä M¯Éè J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¨ÉƪÀÄä£ï EgÁ¤, «£ÀAiÀiï ¥ÁoÀPï, C£ÀÄ¥ÀªÀiï SÉÃgï, gÀt«Ãgï ±ÉÆÃgÉ, gÁºÀÄ¯ï ¨ÉÆøïgÀAvÀºÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ, ¸ÁUÀgï §¼Áîj, PÀÄ£Á¯ï PÉÆ»è, ±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ïgÀAvÀºÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ©æeï ¹¤ªÀiÁ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ PÁåªÉÄgÁzÉÆA¢UÉ ¸ÀeÁÓVzÁÝgÉ.


SÁåvÀ £ÁAiÀÄPÀ, £ÁAiÀÄQAiÀÄgÀÆ PÀrªÉÄ §eÉnÖ£À, PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À°è C©ü£À¬Ä¸À®Ä ¸ÀgÀw ¸Á°£À°ègÀĪÀÅzÀÄ F avÀæUÀ¼À AiÀıÀ¸ÀÄì, ¥ÀæZÁgÀPÉÌ ¸ÁQë. PÀjµÁä PÀ¥ÀÆgï, PÀjãÁ, ¥sÀ¢Ãð£ï SÁ£ïgÀAvÀºÀªÀÇ PÀÆqÀ gÀÄvÀÄ¥ÀuÉÆÃð WÉÆÃµï ¤«Äð¸ÀĪÀ avÀæUÀ¼À°è C©ü£ÀAiÀÄPÉÌ ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄ°Ö¥ÉèPïì ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ºÉZÀѼÀ¢AzÁV PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ C¨Á¢üvÀ. ±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ïgÀAvÀºÀ »jAiÀÄgÀÆ PÀÆqÀ ªÉ¯ïPÀA lÄ ¸ÀdÓ£ï¥ÀÄgï£ÀAvÀºÀ w½ ºÁ¸Àå, C®à UÀA©üÃgÀ avÀæ ¤zÉÃð²¹ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÁÝgÉ.


DzÀgÉ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ F avÀæUÀ¼ÀÄ ¨Á°ªÀÅqï£À ¨sÁj avÀæUÀ¼À£ÀÆß «ÄÃj¸ÀĪÀAwªÉ, «±ÉõÀ «rAiÉÆà ¥ÉÆæêÉÆUÀ¼ÀÄ, GvÀÛªÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÁgÀ ¨sÀdðjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 80 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¸Émï¯ÉÊmï ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ¨É¯É EgÀ°®è. FUÀ ¸Émï¯ÉÊmï ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÀiÁgÁl¢AzÀ¯É CzsÀð ¯Á¨sÀ ¸ÁzsÀå. CzÀPÁÌVAiÉÄ F ªÀµÀð ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ PÀrªÉÄ §eÉmï avÀæUÀ¼À ¸ÀASÉå CzsÀð ±ÀvÀPÀ zÁnzÉ. K£É DUÀ° ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ, E£ÀßµÀÄÖ ªÉÄgÉAiÀÄ°.