Wednesday, November 12, 2008

ಬರ್ರಿ ನಗರಿ...AiÀıÀªÀAvï ¸ÀgÀzÉñÀ¥ÁAqÉ JAzÀ PÀÆqÀ¯É ªÀÄÄRzÀ°è ªÀÄÄUÀļÀßUÉ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀ®Ä ¨ÁgÀzÀªÀgÀ£Àß, ºÉaÑUÉ £ÀUÀĪÀªÀgÀ£Àß, £ÀPÀÆÌ £ÀUÀzÀAvÉ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÀ£Àß, £ÀUÀzÉ EgÀĪÀªÀgÀ£Àß, £ÀUÀ®Ä §AiÀĸÀzÀªÀgÀ£Àß £ÀV¹ ºÉÆmÉÖ ºÀÄuÁÚV¹zÀ SÁåw AiÀıÀªÀAvïgÀzÀÄÝ.


§ºÀÄvÉÃPÀ ºÁ¸Àå ¹¤ªÀiÁ, zsÁgÁªÁ»UÀ¼À ¥ÉæÃPÀëPÀjVAvÀ®Æ AiÀıÀªÀAvï ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ «©ü£Àß. ¸ÀgÀzÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ £ÁlPÀUÀ½UÉ §gÀĪÀªÀgÉ®è £ÀUÀÄvÁÛgÉ, £ÀUÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀÄvÁÛgÉ. ºÁ¸ÀåPÉÌ ªÀÄgÁp gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CUÀæ¸ÁÜ£À, C°è ªÀåQÛAiÉƧâ£À£ÀÄß CtPÀªÁqÀĪÀ, C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ vÀgÀºÉêÁj zÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÁ¸Àå GzÀ㫸ÀĪÀÅ¢®è. £ÉÃgÀªÁV ºÁ¸Àå ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄgÁp gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä «±ÉõÀ. UÀnÖ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ, ¥ÀAZï, «£ÉÆÃzÀ ºÁUÀÆ ±ÀÄzÀÞ ºÁ¸Àå EzÀPÉÌ®è ªÀÄÆ® ºÀÆgÀt. EAvÀºÀ ¸ÀéZÀÒ ºÁ¸ÀåªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥ÉæÃPÀëPÀjUÀÆ MzÀV¹zÀÄÝ AiÀıÀªÀAvï ¸ÁzsÀ£É.


¸À» jà ¸À», D¯ï ¢ ¨É¸ïÖ, gÁ² ZÀPÀæ, ¢¯ï ªÀiÁAUÉ ªÉÆÃgï »ÃUÉ ¥Àæw £ÁlPÀªÀÇ ªÀ¸ÀÄÛ, «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¸ÀA¨sÁµÀuɬÄAzÀ ©ü£Àß. £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄzÁÝzÀgÀÆ £ÀªÀÄÝ £ÁlPÁ J£ÀÄߪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ AiÀıÀªÀAvï ¸ÁªÀÄxÀåð.


CvÀÛ £ÁlPÀ EvÀÛ £ÉÆÃqÀÆ mÉPïì÷Ö, £ÀqÀÄªÉ CAPÀtUÀ¼À §gÀºÀ, CzsÀåAiÀÄ£À, avÀæPÀxÉ, FUÀ ¹¤ªÀiÁ. £ÀªÀÄä ºÉªÉÄäAiÀÄ PÀ¯Á«zÀ AiÀıÀªÀAvï LqÁå ªÀiÁqÁågÀ JA§ ±ÀÄzÀÞ ºÁ¸ÀåzÀ avÀæ ¤zÉÃð²¹zÁÝgÉ. CzÀPÁÌVAiÉÄà avÀæzÀ ¨ÁlªÀiï ¯ÉÊ£ï PÀÆqÀ £ÀUÀ°PÉÌ JA¢zÉ. CAzÀ ºÁUÉ r¸ÉA§gï CAvÀåPÉÌ avÀæ vÉgÉ PÁt°zÉ.


¸Àé®à £ÀUÉÆêÀÅæ, ¨sÁ¼À £ÀUÉÆêÀÅæ, £ÀUÀ°PÉÌ §gÀzÀªÀÅæ...»ÃUÉ vÀgÀºÉêÁj £ÀUÉUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÉ®è avÀæ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀıÀªÀAvïgÀ ºÉƸÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¨É¸ïÖ D¥sï ®Pï ºÉý avÀæ £ÉÆÃqÉÆÃt, ¨sÀgÀ¥ÀÆgÀ £ÀUÉÆÃt.

ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್..

ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಚಿತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನ ತಳಮಳ ಆತಂಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ನೆನ್ನಪಿನಲ್ಲುಳಿಯುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಎತ್ನಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರ ನಿರ್ಭಂದದ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ.