Thursday, December 11, 2008

ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಸಕ್ಸೆಸ್ಸ್¸À¯ÁA ºÉüÀ¯ÉèÉÃPÀÄ D ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ, PÀ¯Á«zÀjUÉ ºÁUÀÆ ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ. Vzï, ¥Ánð, D¸ÁÜ, CPÀıï, UÉÆïïªÀiÁ¯ï, ¸À°ÃªÀiï ®AUÉØ PÉÆ UÀĸÁì PÀÆå DvÁ ºÉ? £ÀAvÀºÀ avÀæUÀ¼À d£À£ÀPÉÌ PÁgÀtgÁzÀªÀjUÉ. 1970 jAzÀ 90gÀªÀgÉUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¹¤ªÀiÁ JA§ C©zsÁ£À ¥ÀqÉzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À ±ÉÊ°UÉ FUÀ ©æfÓAUï ¹¤ªÀiÁ JA§ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀjzÉ.


zÉÆqÀØ ¸ÁÖgïUÀ¼ÀÄ, ¨sÁj ¨Áå£Àgï, ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøw ªÉʨsÀ«PÀgÀtzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀ£ÀßzÉ ªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ® ¸ÁÖgïUÀ½®èzÀ PÉêÀ® PÀ¯Á«zÀgÀļÀî, QæAiÀiÁ²Ã® ¤zÉÃð±ÀPÀgÉÆA¢UÉ ¨É¼ÀQUÉ §AzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁUÀ½UÉ FUÀ ªÀÄvÉÛ J°è®èzÀ ¨ÉÃrPÉ.


»A¢£À PÁ®zÀ¯ÉÆèªÉÄä EtÄQ £ÉÆÃrzÀgÉ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁ ¸ÀȶֹzÀ zÉÆqÀØ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ºÁUÀÆ PÀ¯Á«zÀgÀ ¥ÀqÉ £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ zsÀÄvÉÛAzÀÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ. £Á£Á ¥ÁmÉÃPÀgï, ¥sÁgÀÄPï ±ÉÃSï, gÁT, gÉÆût ºÀlÖAUÀr, £Á¹gÀÄ¢ÝÃ£ï ±Á, NA ¥ÀÄj, NA ²ªÀ¥ÀÄj, ¹ävÁ ¥Ánïï, ±À¨Á£Á Dfä, C£ÀÄ¥ÀªÀiï SÉÃgï..... §ÈºÀvï vÁgÁUÀt«®è¢zÀÝgÀÆ, DPÀµÀðPÀ ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ, ¨sÁj ¥ÀæZÁgÀ«®è¢zÀÝgÀÆ F PÀ¯Á«zÀgÀÄ ºÁUÀÆ avÀæUÀ¼ÀÄ ¨ÁPïì D¦üøï£À°è GvÀÛªÀÄ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ PÉêÀ® UÀnÖªÀÄÄmÁÖzÀ avÀæPÀxÉ ºÁUÀÆ C©ü£ÀAiÀÄ¢AzÀ.


zÉêÀzÁ¹AiÀÄgÀ §UÉÎ awævÀªÁzÀ Vzï, ªÉÄîäzsÀå ªÀUÀðzÀ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹zÀ ¥Ánð, vɼÀÄ ºÁ¸ÀåzÀ ¸À°ÃA ®AUÉØ PÉÆ UÀĸÁì PÀÆå DvÁ ºÉà £ÀAvÀºÀ avÀæUÀ¼ÀÄ «ªÀıÀðPÀjVAvÀ®Æ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀwÛgÀªÁzÀªÀÅ. PÁªÀÄ, zÉéõÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÀ F avÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è §AiÀÄ®ÄUÉƽ¹zÀÄÝ SÁåwUÉ PÁgÀt. ±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ï, ºÀȶPÉõÀ ªÀÄÄRfð, JA.J¸ï.¸ÀvÀÄågÀAvÀºÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÆ vÀªÀÄä avÀægÀAUÀzÀ gÀAUÀ ¸ÀfÓPÉ ¥Àr¹zÀÆÝ EAvÀºÀ avÀæUÀ½AzÀ¯É.


ªÀÄgÀ½vÀÄEwºÁ¸À


CAvÀºÀ PÁ® ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½zÉ, ¸ÀzÀå »A¢ avÀægÀAUÀzÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ avÀæUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ §eÉmï ºÁUÀÆ «©ü£Àß ªÀ¸ÀÄÛ ºÉÆA¢ªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¨É½î¥ÀgÀzÉAiÀĵÉÖà ¤ZÀѼÀ. ¨sÉÃeÁ ¥sÉæöÊ, «ÄPÀìqï qÀ§¯ïì, vÀÄ PÀ§rØ, SÉÆøÁè PÁ WÉÆøÁè, ¤T¯ï ªÉÄÊ §æzÀgï, J ªÉ£ÀìqÉ vÀgÀºÀzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ AiÀıÀ¸ÁìUÀ®Ä PÁgÀtªÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀ¼À avÀæPÀxÉ, GvÀÛªÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ ºÁUÀÆ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¤zÉÃð±À£À¢AzÀ.


70-80 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ CxÀªÁ ¯ÉÆà §eÉmï avÀæUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ. ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÆ ºÀt ºÀÆqÀ®Ä M¯Éè J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¨ÉƪÀÄä£ï EgÁ¤, «£ÀAiÀiï ¥ÁoÀPï, C£ÀÄ¥ÀªÀiï SÉÃgï, gÀt«Ãgï ±ÉÆÃgÉ, gÁºÀÄ¯ï ¨ÉÆøïgÀAvÀºÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ, ¸ÁUÀgï §¼Áîj, PÀÄ£Á¯ï PÉÆ»è, ±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ïgÀAvÀºÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ©æeï ¹¤ªÀiÁ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ PÁåªÉÄgÁzÉÆA¢UÉ ¸ÀeÁÓVzÁÝgÉ.


SÁåvÀ £ÁAiÀÄPÀ, £ÁAiÀÄQAiÀÄgÀÆ PÀrªÉÄ §eÉnÖ£À, PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À°è C©ü£À¬Ä¸À®Ä ¸ÀgÀw ¸Á°£À°ègÀĪÀÅzÀÄ F avÀæUÀ¼À AiÀıÀ¸ÀÄì, ¥ÀæZÁgÀPÉÌ ¸ÁQë. PÀjµÁä PÀ¥ÀÆgï, PÀjãÁ, ¥sÀ¢Ãð£ï SÁ£ïgÀAvÀºÀªÀÇ PÀÆqÀ gÀÄvÀÄ¥ÀuÉÆÃð WÉÆÃµï ¤«Äð¸ÀĪÀ avÀæUÀ¼À°è C©ü£ÀAiÀÄPÉÌ ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄ°Ö¥ÉèPïì ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ºÉZÀѼÀ¢AzÁV PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ C¨Á¢üvÀ. ±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ïgÀAvÀºÀ »jAiÀÄgÀÆ PÀÆqÀ ªÉ¯ïPÀA lÄ ¸ÀdÓ£ï¥ÀÄgï£ÀAvÀºÀ w½ ºÁ¸Àå, C®à UÀA©üÃgÀ avÀæ ¤zÉÃð²¹ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÁÝgÉ.


DzÀgÉ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ F avÀæUÀ¼ÀÄ ¨Á°ªÀÅqï£À ¨sÁj avÀæUÀ¼À£ÀÆß «ÄÃj¸ÀĪÀAwªÉ, «±ÉõÀ «rAiÉÆà ¥ÉÆæêÉÆUÀ¼ÀÄ, GvÀÛªÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÁgÀ ¨sÀdðjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 80 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¸Émï¯ÉÊmï ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ¨É¯É EgÀ°®è. FUÀ ¸Émï¯ÉÊmï ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÀiÁgÁl¢AzÀ¯É CzsÀð ¯Á¨sÀ ¸ÁzsÀå. CzÀPÁÌVAiÉÄ F ªÀµÀð ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ PÀrªÉÄ §eÉmï avÀæUÀ¼À ¸ÀASÉå CzsÀð ±ÀvÀPÀ zÁnzÉ. K£É DUÀ° ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ, E£ÀßµÀÄÖ ªÉÄgÉAiÀÄ°.