Wednesday, November 26, 2008

«dAiÀÄ £ÀUÀgÀ JAzÉÆqÀ£É £É£À¦UÉ §gÀĪÀÅzÀÄ PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ºÁUÀÆ CuÁÚªÀÅæ. qÁ.gÁeï £Àn¹zÀ PÀȵÀÚ zÉêÀgÁAiÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀjUÉ ºÀA¦AiÀÄ£ÉÆߪÉÄä £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzɤ¸ÀzÉ EgÀĪÀÅ¢®è.
«dAiÀÄ £ÀUÀgÀ D¼ÀgÀ¸ÀgÀ ¦æÃwAiÀÄ, gÁdåzÀ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁzÀ ºÀA¦AiÀÄ°è «ºÀj¹zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ EwºÁ¸ÀzÀ¯ÉÆèªÉÄä UÀÆUÀ¯ï ¸ÀZïð ªÀiÁrzÀAvÁVvÀÄÛ.
UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀĺÁ £ÀªÀ«Ä ¢§â, ¸Á¸ÀÄªÉ PÁ¼ÀÄ UÀuÉñÀ, gÁd©Ã¢, «gÀÄ¥ÁPÀë zÉêÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ¯Éè®è CqÁØrzÁUÀ EwºÁ¸ÀzÉÆA¢UÉ ºÉeÉÓ ºÁQzÀ C£ÀĨsÀÆw.
C°è vÉUÉzÀ PÉ® ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ £É£À¦£À avÀæPÀUÀ¼ÁV E°èªÉ....