Wednesday, November 5, 2008ÓÝÊÜ®æ°à Öæ¨ÜÄÔ... ×àWæ ñܮܰ ASívÜ C±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜPÜãR A—PÜ Óæç¯PÜÄWæ ±æÅàÃæ²ÓÜáñݤ®æ AÇæPÝÕívÜÃ…. ÊæáçÆá¨ÜªPÜãR ÖÜÃÜwÃÜáÊÜ Óæç¯PÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ®Ý¿áPÜ®Ü ÊÜÞ£Wæ ÊÜá®Ü°Oæ ÓÜãÓÜáñݤÃæ, A¨ÜPÝRX ñÜÊÜá¾ yÝÆáWÜÙÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜPæR ñæãàÄÔ Öæãà G®Üá°ñݤÃæ. ÃÜ»ÜãËá, «ÜãÙÜá, «æç¿áì ÊÜáñÜᤠBñܾËÍÝÌÓÜ C¨Üá AÇæPÝÕívÜÃ… ÖÝWÜã A¨æ ÖæÓÜÄ®Ü bñÜÅ¨Ü PÜÖݯ.


gWܨæàPÜËàÃÜ®ÝWÜáÊÜ ÖÜíŸÆ Öæãñܤ AÇæPÝÕívÜÃ… iàÊÜ®Ü ËÊÜÄÓÜáÊÜ CíXÉàÐ… bñÜÅ¨Ü ®Ý¿áPÜ AÇæP…Õ ´ÝÃæÇ…Õ. ËÍæàÐÜÊæí¨ÜÃæ AÊÜ®Ü ÊÜáÆñÝÀá¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá BÂíhæÈ®Ý hæãàÈ. GÆÉ I£ÖÝÔPÜ bñÜÅWÜÙÜí£ÆÉ AÇæPÝÕívÜÃ….


CÈÉ ÊÜÂQ¤±ÜähæWÜã ÊÜááSÂÊÝX «æç¿áì, B¨ÜÍÜì ÖÝWÜã BñܾËÍÝÌÓÜ¨Ü ±ÜŨÜÍÜì®Ü˨æ. AÇæPÝÕívÜÃ…®Ü EñܤÊÜá WÜáWÜÙæãí©Wæ AÊÜWÜáWÜÙÜ®Üã° ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX b£ÅÓÜÇÝX¨æ.


ËÇÝÔ, ÃÜÔPÜ AÇæPÝÕívÜÃ… A¨æãÊæá¾ ÊæàÍÝ WÜêÖÜPæR ÖæãàXÃÜáñݤ®æ. Óæ°à×ñÜ®æ㟺 WÜívÜá ÊæàÍæ¿á®Üá° ñæãàÄÔ¨ÝWÜ AÇæPÝÕívÜÃ… ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÓÜÄ Gí¨Üá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááñݤ®æ. »ÝÃÜñÜ SívÜPæR PÝÈpÝrWÜ WæÄÇÝÉ ÊÜÞ¨ÜÄ ¿áá¨Üœ ñÜíñÜÅ©í¨Ü ŸÓÜÊÜÚ¨Ü BñÜ WÝ¿áWæãÙÜáÛñݤ®æ. »ÝÃÜñÜ¨Ü WæÆáÊÜâ ÓÜáÆ»ÜÊÜÆÉ Gí¨Üá ÊÜá®Ü¨Ü ÊÜÞ£Wæ ñÜÇæ ¨ÜãX ÊݱÜÓÝÕWÜáñݤ®æ.


bñÜÅ ÓÝPÜÒ$ bñÜÅPæR ÔàËáñÜÊÝWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü GÆÉ ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ®Üã° GaÜcÄPæÀáí¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜ ¨ÜãÃÜ ñÜÚۨݪ®æ. AÇæPÝÕívÜÃ…®Ü iàÊÜ®ÜWÝ¥æ, ÓÝÖÜÓÜ, Wæ¨Üª ¨æàÍÜWÜÙÜá, AÈÉ®Ü ÓÜíÓÜ¢£, ×ñÜ ÍÜñÜáÅWÜÙÜá...×àWæ ®ÜãÃÝÃÜá PÜñæWÜÙÜ®Üá° GÃÜvÜá WÜípæWÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨Üá bñÜÅ¨Ü ¿áÍÜÔÕWæ ÓÝQÒ.


ŸÄà ÊÜÞñÜáWÜÙÜÇæÉà AÃÜÊÜá®æ PÜoárÊÜ Ÿ¨ÜÆá ÓÝÖÜÓÜ ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜá, ¿áá¨Üœ ñÜíñÜÅWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ AÇæPÝÕívÜÃ…®ÜÈÉ®Ü Áãà«Ü®Ü®Üã° A®ÝÊÜÃÜWæãÚÔÃÜáÊÜâ¨Üá bñÜÅ ÊæáaÜácWæ¿ÞWÜáÊÜ C®æã°í¨Üá PÝÃÜ. PæãÉàÓ… A±… ÍÝp…WÜÙÜá, Êæçv… BÂíWÜÇ…®Ü Ëgêí»ÜOæ, ÓÜãPÝÒ$¾£ÓÜãPÜÒ$¾ ÊÜÓÜ÷ Ë®ÝÂÓÜ, ¸ÝÅíhæÈ®Ý A¼®Ü¿á ÖÝWÜã A¨Üá½ñÜ ¯¨æàìÍÜ®Ü ®æãàvÜáWÜÃÜ®Üã° AÇæWÝÕívÜÃ…®Ü®Ý°XÓÜáñܤ¨æ. ®æãàÊÜâ, ÖÜñÝÍæ, ¨ÜáS:WÜÙÜ®æ°ÆÉ Êæáqr ËÍÜÌÊÜ®æ°à ñܮܰ A—±ÜñÜÂÊܮݰXÓÜÆá ¿á£°Ô¨Ü Áãà«Ü®æ㟺 ®ÝWܸæàPݨÜÃæ AÇæPÝÕívÜÃ… ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. GÃÜvÜá WÜípæWÜÙÜ ÊÜáqrWæ ®ÝÊÜä ËàÃÜÁãà«ÜÃÝWÜŸÖÜá¨Üá !.