Monday, December 29, 2008

'ಚಂದ' ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಂದದ ಪುಸ್ತಕ
¸ÉßûvÀ, ¥ÀvÀæPÀvÀ𠲪À¥Àæ¸Ázï ºÉƸÀ ¥ÀĸÀÛPÀ §gÉ¢zÁÝ£É ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæAiÀiÁ£À. ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ£À §AiÀĸÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«£À PÀ£ÀªÀjPÉ, ZÀAzÀæ£ÉA§ UÀæºÀzÀ §UÉÎ «eÕÁ¤AiÀÄ PÀÄvÀƺÀ®, ZÀAzÀæ£À°è ¦æAiÀÄvÀªÉÄ PÁtĪÀ ¦æAiÀÄPÀgÀ£À ¦æÃw, DPÁ±ÀzÀ¯ÉÆèªÉÄä ¢nÖ¹ ZÀAzÀæ£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÈzÀÞgÀ §AiÀÄPÉ J®èªÀÇ E°è zÁR¯ÁVzÉ. ZÀAzÀæ£À §UÉÎ §gÉAiÀħºÀÄzÁzÀ J®èªÀ£ÀÆß E°è CPÀëgÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÁt¸À¯ÁVzÉ. ºÉƸÀ¢°èAiÀÄ°è n« ZÁ£É¯ï ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÁVgÀĪÀ ²ªÁ ©qÀĪÀÅ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝ£É JA§ÄzÀPÉÌ F ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÁQë. CAzÀ ºÁUÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀzÀå ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°èzÉ. J®è ªÀĽUÉUÀ¼À®Æè ®¨sÀå. ¤ÃªÀÇ PÉÆAqÀÄ N¢, ¸ÀAvÀ¸À¥ÀqÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ http://www.chintanaganga.blogspot/ vÁtPÀÆÌ ¨sÉÃn PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ JgÀqÀ£É ºÀAvÀzÀ PÉ® ¥ÁågÁUÀ¼ÀÄ E°èªÉ

vÀÄA¨Á wÃgÀzÀ°è

CµÀÖPÀÆÌ vÀÄA§ªÀ£Éßà ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ GqÀªÀuÁ PÉÃAzÀæªÀ£ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝzÀgÀÆ KPÉ ? CzÀPÀÆÌ MAzÀÄ ªÉÊeÕÁ¤PÀ PÁgÀt«zÉ. F UÁæªÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀiÁåUÉßnPï FPÉéÃlgï ªÀ®AiÀÄzÀ°èzÉ. E°è DAiÀĸÁÌAwÃAiÀÄ C¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ¯ÁVvÀÄÛ. EzÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ §UÉÎ ºÉaÑ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɸÀ®Ä ºÁUÀÆ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À GqÁªÀuÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAwvÀÄÛ.

EAvÀºÀ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼ÀÄ vÁA¨ÁªÀ£ÀÄß CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¸ËArAUï gÁPÉmï GqÁªÀuÁ ¸ÀܼÀªÀ£ÁßV ªÀiÁ¥Àðr¹ªÉ. ªÉÆzÀ® AiÀıÀ¹ì£À £ÀAvÀgÀ E°è £Á£Á zÉñÀUÀ¼À «eÕÁ¤UÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¥ÀjÃPÉë, GqÁªÀuÉ £ÀqɹzÁÝgÉ. vÀÄA¨Á UÁæªÀĪÀ£Éßà DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¸ÁgÁ¨sÁ¬Ä ºÀ®ªÁgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À¥Àj²Ã®£É £ÀqɹzÀÝgÀÄ. AiÀiÁªÀ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JA§ UÉÆAzÀ®zÀ°èzÀÝgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ anßøï vÀÄA¨Á JA§ UÁæªÀÄzÀ §UÉÎ ºÉýzÀgÀÄ.

C°è vÀÄA¨É ºÀÆ«£À VqÀUÀ¼ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA£À°è vÀÄA¨Á, vÀ«Ä½£À®° vÀÄA¨ÉÊ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ®° vÀÄA¨É CAzÀgÉ ©½AiÀiÁzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀ OµÀ¢üÃAiÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀļÀî ¸À¸Àå. F VqÀUÀ½AzÁV D UÁæªÀÄPÉÌ vÀÄA¨Á JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ §A¢zÉ. C°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ E®è. ªÉÄïÁV C¯ÉÆèAzÀÄ ZÀZïð EzÉ. CzÀÄ PÀÆqÁ £ÀªÀÄUÉ vÉÆqÀPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ anßÃ¸ï ºÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¸ÁgÁ¨sÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è «±Áé¸À«vÀÄÛ. vÀÄA¨Á UÁæªÀÄ «ÃPÀëuÉUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ vÀÄA¨Á UÁæªÀÄPÉÌ CzÀȵÀÖ MzÀV §A¢vÀÄÛ. J®è «ÃQë¹zÀ ¸ÁgÁ¨sÁ¬Ä EzÉà ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀܼÀ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. ZÀZïð EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀ°®è, §zÀ®Ä ªÀgÀzÁ£ÀªÁAiÀÄÄÛ. F ZÀZïð «eÕÁ¤UÀ¼À PÀZÉÃjAiÀiÁzÀgÉ, ©µÀ¥ïgÀ ªÀÄ£É ªÀPïð±Á¥ï D¬ÄvÀÄ !

Saturday, December 20, 2008

ಲೋಗೋ ಎಂಬ ಮಾಯೆ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ zÀÄ¥ÀàmÁÖV¸ÀĪÀÅzÀÄ avÀæzÀ ªÉÆzÀ®Ä vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¯ÁAbÀ£À ºÁUÀÆ mÉÊl¯ïUÀ¼ÀÄ, ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆUÀ¼ÀÄ QæPÉmï ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÆzÀ® NªÀgï EzÀÝAvÉ. ªÉÆzÀ® NªÀgï£À¯Éèà JgÀqÀÄ «PÉmï PÉqÀ« ¨Ë®gï «ÄAZÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ £Á®ÄÌ ¹PÀìgïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¨ÁåmïìªÀÄ£ï ¥ÀAzÀåPÉÌ gÉÆêÀiÁAZÀPÀ DgÀA¨sÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

JgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀAzÀå, £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ£ÀÄß fêÀAvÀªÁVqÀÄvÀÛªÉ.£É£À¦£À jîÄUÀ¼À£ÀÄß ©aÑzÁUÀ DgïPÉ ¨Áå£Àgï ¯ÁAbÀ£ÀzÀ AiÀÄĪÀPÀ, AiÀÄĪÀw, zÉñÀ¥ÉæêÀÄzÀ ¹£ÉªÀiÁ ªÀÄÆ®PÀ SÁåw UÀ½¹zÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï PÀĪÀiÁgï ¨Áå£ÀgïUÀ¼À°èzÀÝ PÉÊAiÀÄ°è ¨sÀvÀÛzÀ vÉ£É »rzÀ AiÀÄĪÀ eÉÆÃr, ªÀÄÄPÁÛ Dmïìð£À zÀÄAqÀÄ, zÀÄAqÀÄ ¯ÁAbÀ£À »ÃUÉ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¹¤ªÀiÁ ¤ªÀiÁðt vÀAqÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæZÁgÀ¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ®Æè CµÉÖà C¨Áâ¬Ä £ÁAiÀÄÄØ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À ¯ÁAbÀ£ÀzÀ°èzÀÝ UÁgÉ, zÁégÀQñï vÀ£ÀÄ avÀæzÀ ¹AºÀzÀ ªÀÄÄR, ªÀeÉæñÀéj, ¥ÀÆtÂðªÀiÁ PÀA¨ÉÊ£ïìUÀ¼À zÉêÀvÉUÀ¼À «UÀæºÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À PÁqÀ¢gÀzÀÄ. DzÀgÉ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ½UÉ ¹¤ªÀiÁ ¤ªÀiÁðtzÀµÉÖà ªÀĺÀvÀé PÉÆnÖzÀÄݺÁ°ªÀÅqï ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. CzÀÄ JAfJA£À ¹AºÀ, mÉéAnAiÀÄvï ¸ÉAZÀÄj ¥sÁPïì£À ¥sÁèöå±ï ¯ÉÊmïUÀ¼ÀÄ, AiÀÄĤªÀ¸Àð¯ï ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ «±ÀézÀ ¨sÀÆ¥Àl, AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï Dnð¸ïÖ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «²µÀÖ CPÀëgÀUÀ¼À ¯ÉÆÃUÉÆ CªÉ®è ¯ÁAbÀ£ÀPÉÌ ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀ¯Á«zÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉUÉ ¸ÁQë. §jà ºÁ°ªÀÅqï avÀæUÀ¼À£ÀßµÉÖà KPÉ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À£ÀÆß zÉòAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÉÆUÀrUÉ vÀPÀÌAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¹zÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄäªÀgÀ®ÄèAlÄ ! ºÁ°ªÀÅqï£À®èAvÀÆ ¯ÉÆÃUÉÆUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ «±ÉõÀªÁV ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. mÉÊl¯ï PÁqïðUÉ ¨ÉÃgÉƧ⠸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ, »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ªÀÄvÉÆÛ§â, avÀæzÀ D¯ïâUÉ E£ÉÆߧ⠻ÃUÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀ£ÀÆß «©ü£ÀߪÁV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ avÀæ ZÉAzÀUÁt¸ÀÄvÁÛgÉ.

DzÀgÉ «zÉò avÀæUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV mÉÊl¯ï PÁqïð PÉÆ£ÉUÉ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀxÀð PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ PÀĽvÀÄ avÀæ «ÃQë¹, vÀAvÀædÕgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÆß d£À NzÀÄvÁÛgÉ, ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀ JAqï ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÁV ¯ÉÊmïUÀ¼ÀÄ PÀtÄÚ ©mÁÖUÀ¯É d£À ¹Ãn¤AzÀ JzÉÝüÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä°è PÉèöʪÀiÁåPïì ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀzsÁ£À, mÉÊl¯ï PÁqïð£À°è ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ D¸ÀQÛ d£ÀjVgÀĪÀÅ¢®èªÁzÀÝjAzÀ CAvÀºÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ §gÀĪÀÅzÉà E®è, ¥ÀjuÁªÀÄ vÀAvÀædÕgÀÄ «ÄAZÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ªÀAiÀĸÀÌgÀ avÀæUÀ¼À°è EzÀÄ C¥ÀªÁzÀ !

ºÀȶPÉÃµï ªÀÄÄRfð, eÁAiÀiï ªÀÄÄRfðAiÀÄAvÀºÀªÀgÀÄ ¤«Äð¹zÀ avÀæUÀ¼À°è PÁlÆð£ï ºÉÃgÀ¼ÀªÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ®WÀÄ ºÁ¸ÀåzÀ avÀæUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ºÀȶPÉõï avÀæUÀ½UÉ EzÀÄ ¥ÀÆgÀPÀªÀÇ DVvÀÄÛ. C«ÄvÁ¨ï §ZÀÑ£ï PÁ°lÖ £ÀAvÀgÀ »gÉÆà EªÉÄÃeïUÉ vÀPÀÌ mÉÊl¯ï PÁqïð PÁt¹PÉƼÀîvÉÆqÀVzÀªÀÅ. »gÉÆà JAnæAiÀiÁzÀ vÀPÀët zÀ¥Àà£ÉAiÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À°è ºÉ¸ÀgÀÄ, UÀqÀaPÀÄ̪À »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ, C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¹¼ÉîUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁj ¸ÀAVÃvÀ, »gÉÆà ¸ÉÖöʯï, ºÉÆqÉzÁl, £ÀÈvÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ mÉÊl¯ï PÁqïð£À®Æè ¨sÀªÀåvÀ£À.

£ÀAvÀgÀ §AzÀÝzÉÝ®è ±ÁAvÀ, ±ÁAvÀ mÉÊl¯ï PÁqïðUÀ¼ÀÄ gÁA UÉÆÃ¥Á¯ï ªÀªÀiÁð gÀAVïÁ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ G½zÉ®è avÀæUÀ¼À°è ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀAVÃvÀ, PÀtÂÚUÉ vÀA¥ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ zÀȱÀåUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀAvÀædÕgÀ PÀ¯Á«zÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ gÀd¤ÃPÁAvï, C®Äè CdÄð£ï, agÀAfë, «dAiÀıÁAw, «ÄxÀÄ£ï ZÀPÀæªÀwð avÀæUÀ½UÉ F ±À§Ý §¼À¸ÀĪÀAw®è. C°è £ÁAiÀÄPÀ, £ÁAiÀÄQ ªÉʨsÀ«ÃPÀgÀt ©lÖgÉ mÉÊl¯ï PÁqïð£À°è CPÀëgÀUÀ½UÉ §gÀ.

CAzÀ ºÁUÉ PÀªÀÄ¯ï ºÁ¸À£ï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ avÀæUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ avÀæzÀ ªÉÆzÀ® zÀȱÀåzÉÆA¢UÉ ¥ÀÄlÖ CPÀëgÀUÀ¼À°è PÀ¯Á«zÀgÀ, vÀAvÀædÕgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À zÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ¸ÀºÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß C½¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ §ºÀĵÀ: »ÃUÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. SÁåvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ±ÀAPÀgïgÀ PÁzÀ®£ï, wgÀÄqÁ wgÀÄqÁ, D¤AiÀÄ£ï avÀæUÀ¼ÀÆ EzÉ ¸Á°£ÀªÀÅ. ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA avÀæUÀ¼À mÉÊl¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ZËPÀnÖ¤AzÀ ºÉÆgÀ §A¢®è. C°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÉÆA¢UÉ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

ºÁgÀgï avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ vÀPÀ̪ÀÄnÖUÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß, §ºÀÄvÉÃPÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹zÀ gÁªÀiï ±ÉÃ, ±ÁåªÀiï ¸É avÀæUÀ¼À°è ªÉÆzÀ® zÀȱÀå ¸Àä±Á£À, «PÀÈvÀ ªÀÄÄR, ºÉtÄÚzɪÀéUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁægÀA¨sÀ. £ÀAvÀgÀ mÉÊl¯ï PÁqïð ¥ÀæzÀ±Àð£À. DzÀgÉ gÁªÀÄ¸É ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆ PÁt¹PÉÆAqÀ £É£À¦®è.

¥ÀvÉÛÃzÁj avÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À UÉzÀÝ «dAiÀiï D£ÀAzï avÀæUÀ¼À mÉÊl¯ï PÁqïðUÀ¼ÀÄ »Zï PÁPï ªÀiÁzÀjAiÀĪÀÅ. ªÀÄzsÀÄgï §AqsÁgïPÀgï PÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ mÉÊl¯ï PÁqï𠤫Äð¸ÀÄvÁÛgÉ.¥sÁå±À£ï, mÁæ¦üPï ¹UÀ߯ï, ¥ÉÃeï 3 CªÀgÀ mÉÊl¯ï ¦æAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉUÉ ¸ÁQë.

PÁ® PÀ¼ÉzÀAvÉ mÉÊl¯ï PÁqïð ºÁUÀÆ ¯ÉÆÃUÉÆ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨sÁj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÉ. n«UÀ¼À°è ¥ÉÆæêÉÆ ºÁUÀÆ «rAiÉÆà ¸ÁAUïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÁgÀ VnÖ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ EwÛÃZÉUÉ ¯ÉÆÃUÉÆUÀ¼ÀÆ JgÀqÀÄ PÀët vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæzÀ²ðvÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ, CzÀgÉÆA¢UÉ «ÄrAiÀiÁ ¥Álð£Àgïì, ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæAiÉÆÃdPÀgÀÄ »ÃUÉ vÀgÀºÉêÁj ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À eÁvÉæ. CzÉÆAxÀgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄeÁ.

mÉÊl¯ï ¸ÁAUïUÀ½UÁVAiÉÄà ¥ÀævÉåÃPÀ awæÃPÀgÀt £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ EwÛÃa£À mÉæAqï. ¦æAiÀÄzÀ±Àð£ï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ avÀæUÀ½UÉ mÉÊl¯ï ¸ÁAUïUÀ¼É £ÁA¢. ¨sÁUÀªÀiï ¨sÁUï, ªÉÄgÉ ¨Á¥ï ¥ÉºÉè D¥ï£ÀAvÀºÀªÀÅ GzÁºÀgÀuÉ. gÉÆûvï ±ÉnÖ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ UÉÆïïªÀiÁ¯ï ¸ÀgÀtÂAiÀÄ®Æè mÉÊl¯ï VÃvÉUÀ¼ÀzÉÝà ¥ÁgÀÄ¥ÀvÀå.

zÉêÀgÀ, »jAiÀÄgÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ avÀæUÀ¼À ¸ÀASÉå FUÀ «gÀ¼ÀªÁVzÉ. avÀæzÀµÉÖà ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆ, mÉÊl¯ï PÁqïðUÀ¼ÀÆ ¨sÀªÀåªÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¸ÀzÀåzÀ ¥sÁå±À£ï. DzÀgÉ mÉÊl¯ï PÁqïð JµÉÖà ¸ÉÆUÀ¸ÁVzÀÝgÀÆ avÀæ PÀ¼À¥ÉAiÀiÁVzÀÝgÉ d£À M¥ÀÄàªÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀÅzÀAvÀÆ ¨É½î vÉgÉAiÀĵÉÖà ¤ZÀѼÀ.

Saturday, December 13, 2008

ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂಕಲ್±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀèUï ºÁUÀÆ ¦£ï£ÀAvÉ. ±ÁåªÀiï JA§ ¥ÀèUï, ¹¤ªÀiÁ JA§ ¦£ï£À°è ºÉÆPÁÌUÀ¯É ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «ÄAa£À ¸ÀAZÁgÀ. ªÉñÀåªÁnPÉ, d«ÄãÁÝjPÉ, UÁA¢ü vÀvÀé, £ÉºÀgÀÆ aAvÀ£É »ÃUÉ vÀgÀºÉêÁj «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 30 avÀæ, 20PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼ÀÄ, ºÀ®ªÁgÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÉÆÃj¹zÀÄÝ, aAvÀ£ÉUÉ ºÀaÑzÀÄÝ F ±ÁåA JA§ zÉÆqÀØ D®zÀ ªÀÄgÀ.

CAPÀÄgï avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀ ±ÁåA ªÀiÁrzÉÝ®è, PÀAqÀzÉÝ®è ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. C£ÀAvï £ÁUï, ¹ävÁ ¥Ánïï C©ü£ÀAiÀÄzÀ°è ±ÁåA ¤«Äð¹zÀ ªÉÆzÀ® avÀæ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EwºÁ¸À. ªÀÄAxÀ£ï, ¸ÀÆgÀeï PÁ ¸ÁvÁé WÉÆÃqÁ, ªÀÄAr, ªÀĪÉÆä, UÁA¢ü ¸É ªÀĺÁvÁä vÀPï, EwÛÃZÉUÉ vÉgÉ PÀAqÀ ªÉ¯ïPÀªÀiï lÄ ¸ÀdÓ£ï¥ÀÄgÀ ±ÁåA CAPÀ¯ïgÀ QæAiÀiÁ ²Ã®vÉUÉ ¸ÀªÁ¯ÉÆrØzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ.

£ÉºÀgÀÆ §gÉzÀ r¸À̪Àj D¥sï EArAiÀiÁ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß QgÀÄ vÉgÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ºÀ®ªÁgÀÄ £ÀljUÉ d£Àä ¤Ãr ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ºÉjUÉ £ÉÆêÀÅ C£ÀĨsÀ«¹zÀ SÁåw F »jAiÀÄ£ÀzÀÄÝ., ªÀAiÀĸÀÄì 70 DzÀgÀÆ E£ÀÆß avÀæPÀvÉ, ¹¤ªÀiÁ, QgÀÄvÉgÉ, ¹¤ªÀiÁ ¥ÀæªÀZÀ£À, vÀªÀÄäzÉ £Àl£É, ¤zÉÃð±À£À ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À »ÃUÉ ±ÁåA ªÀiÁrzÉÝ®è ¸ÁzsÀ£É, D£É ¸ÁVzÀ zÁjAiÀÄAvÉ.

«±ÉõÀ CAzÉæ ±ÁåAgÀ ªÉÆzÀ® avÀæ CAPÀÄgï£À°è C©ü£À¬Ä¹zÀ C£ÀAvï £ÁUï, ªÀÄÆgÀ£É avÀæ ªÀÄAxÀ£ïzÀ°è C©ü£À¬Ä¹zÀ Vjñï PÁ£Áðqï PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÀÄ. ©½ UÀqÀØzÀ, UÀA©üÃgÀ ªÀÄÄRzÀ F CdÓ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀægÀAUÀPÉÌ ¥sÉÆÃPÀ¸ï ¯ÉÊmï EzÀÝAvÉ. CAzÀ ºÁUÉ EAzÀÄ ±ÁåA CAPÀ¯ïUÉ d£À䢣ÀzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. d£ÀĪÀÄzÀ ¢£ÀzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ CeÁÓ !


Thursday, December 11, 2008

ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಸಕ್ಸೆಸ್ಸ್¸À¯ÁA ºÉüÀ¯ÉèÉÃPÀÄ D ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ, PÀ¯Á«zÀjUÉ ºÁUÀÆ ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ. Vzï, ¥Ánð, D¸ÁÜ, CPÀıï, UÉÆïïªÀiÁ¯ï, ¸À°ÃªÀiï ®AUÉØ PÉÆ UÀĸÁì PÀÆå DvÁ ºÉ? £ÀAvÀºÀ avÀæUÀ¼À d£À£ÀPÉÌ PÁgÀtgÁzÀªÀjUÉ. 1970 jAzÀ 90gÀªÀgÉUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¹¤ªÀiÁ JA§ C©zsÁ£À ¥ÀqÉzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À ±ÉÊ°UÉ FUÀ ©æfÓAUï ¹¤ªÀiÁ JA§ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀjzÉ.


zÉÆqÀØ ¸ÁÖgïUÀ¼ÀÄ, ¨sÁj ¨Áå£Àgï, ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøw ªÉʨsÀ«PÀgÀtzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀ£ÀßzÉ ªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ® ¸ÁÖgïUÀ½®èzÀ PÉêÀ® PÀ¯Á«zÀgÀļÀî, QæAiÀiÁ²Ã® ¤zÉÃð±ÀPÀgÉÆA¢UÉ ¨É¼ÀQUÉ §AzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁUÀ½UÉ FUÀ ªÀÄvÉÛ J°è®èzÀ ¨ÉÃrPÉ.


»A¢£À PÁ®zÀ¯ÉÆèªÉÄä EtÄQ £ÉÆÃrzÀgÉ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁ ¸ÀȶֹzÀ zÉÆqÀØ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ºÁUÀÆ PÀ¯Á«zÀgÀ ¥ÀqÉ £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ zsÀÄvÉÛAzÀÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ. £Á£Á ¥ÁmÉÃPÀgï, ¥sÁgÀÄPï ±ÉÃSï, gÁT, gÉÆût ºÀlÖAUÀr, £Á¹gÀÄ¢ÝÃ£ï ±Á, NA ¥ÀÄj, NA ²ªÀ¥ÀÄj, ¹ävÁ ¥Ánïï, ±À¨Á£Á Dfä, C£ÀÄ¥ÀªÀiï SÉÃgï..... §ÈºÀvï vÁgÁUÀt«®è¢zÀÝgÀÆ, DPÀµÀðPÀ ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ, ¨sÁj ¥ÀæZÁgÀ«®è¢zÀÝgÀÆ F PÀ¯Á«zÀgÀÄ ºÁUÀÆ avÀæUÀ¼ÀÄ ¨ÁPïì D¦üøï£À°è GvÀÛªÀÄ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ PÉêÀ® UÀnÖªÀÄÄmÁÖzÀ avÀæPÀxÉ ºÁUÀÆ C©ü£ÀAiÀÄ¢AzÀ.


zÉêÀzÁ¹AiÀÄgÀ §UÉÎ awævÀªÁzÀ Vzï, ªÉÄîäzsÀå ªÀUÀðzÀ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹zÀ ¥Ánð, vɼÀÄ ºÁ¸ÀåzÀ ¸À°ÃA ®AUÉØ PÉÆ UÀĸÁì PÀÆå DvÁ ºÉà £ÀAvÀºÀ avÀæUÀ¼ÀÄ «ªÀıÀðPÀjVAvÀ®Æ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀwÛgÀªÁzÀªÀÅ. PÁªÀÄ, zÉéõÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÀ F avÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è §AiÀÄ®ÄUÉƽ¹zÀÄÝ SÁåwUÉ PÁgÀt. ±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ï, ºÀȶPÉõÀ ªÀÄÄRfð, JA.J¸ï.¸ÀvÀÄågÀAvÀºÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÆ vÀªÀÄä avÀægÀAUÀzÀ gÀAUÀ ¸ÀfÓPÉ ¥Àr¹zÀÆÝ EAvÀºÀ avÀæUÀ½AzÀ¯É.


ªÀÄgÀ½vÀÄEwºÁ¸À


CAvÀºÀ PÁ® ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½zÉ, ¸ÀzÀå »A¢ avÀægÀAUÀzÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ avÀæUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ §eÉmï ºÁUÀÆ «©ü£Àß ªÀ¸ÀÄÛ ºÉÆA¢ªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¨É½î¥ÀgÀzÉAiÀĵÉÖà ¤ZÀѼÀ. ¨sÉÃeÁ ¥sÉæöÊ, «ÄPÀìqï qÀ§¯ïì, vÀÄ PÀ§rØ, SÉÆøÁè PÁ WÉÆøÁè, ¤T¯ï ªÉÄÊ §æzÀgï, J ªÉ£ÀìqÉ vÀgÀºÀzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ AiÀıÀ¸ÁìUÀ®Ä PÁgÀtªÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀ¼À avÀæPÀxÉ, GvÀÛªÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ ºÁUÀÆ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¤zÉÃð±À£À¢AzÀ.


70-80 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ CxÀªÁ ¯ÉÆà §eÉmï avÀæUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ. ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÆ ºÀt ºÀÆqÀ®Ä M¯Éè J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¨ÉƪÀÄä£ï EgÁ¤, «£ÀAiÀiï ¥ÁoÀPï, C£ÀÄ¥ÀªÀiï SÉÃgï, gÀt«Ãgï ±ÉÆÃgÉ, gÁºÀÄ¯ï ¨ÉÆøïgÀAvÀºÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ, ¸ÁUÀgï §¼Áîj, PÀÄ£Á¯ï PÉÆ»è, ±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ïgÀAvÀºÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ©æeï ¹¤ªÀiÁ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ PÁåªÉÄgÁzÉÆA¢UÉ ¸ÀeÁÓVzÁÝgÉ.


SÁåvÀ £ÁAiÀÄPÀ, £ÁAiÀÄQAiÀÄgÀÆ PÀrªÉÄ §eÉnÖ£À, PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À°è C©ü£À¬Ä¸À®Ä ¸ÀgÀw ¸Á°£À°ègÀĪÀÅzÀÄ F avÀæUÀ¼À AiÀıÀ¸ÀÄì, ¥ÀæZÁgÀPÉÌ ¸ÁQë. PÀjµÁä PÀ¥ÀÆgï, PÀjãÁ, ¥sÀ¢Ãð£ï SÁ£ïgÀAvÀºÀªÀÇ PÀÆqÀ gÀÄvÀÄ¥ÀuÉÆÃð WÉÆÃµï ¤«Äð¸ÀĪÀ avÀæUÀ¼À°è C©ü£ÀAiÀÄPÉÌ ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄ°Ö¥ÉèPïì ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ºÉZÀѼÀ¢AzÁV PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ C¨Á¢üvÀ. ±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ïgÀAvÀºÀ »jAiÀÄgÀÆ PÀÆqÀ ªÉ¯ïPÀA lÄ ¸ÀdÓ£ï¥ÀÄgï£ÀAvÀºÀ w½ ºÁ¸Àå, C®à UÀA©üÃgÀ avÀæ ¤zÉÃð²¹ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÁÝgÉ.


DzÀgÉ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ F avÀæUÀ¼ÀÄ ¨Á°ªÀÅqï£À ¨sÁj avÀæUÀ¼À£ÀÆß «ÄÃj¸ÀĪÀAwªÉ, «±ÉõÀ «rAiÉÆà ¥ÉÆæêÉÆUÀ¼ÀÄ, GvÀÛªÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÁgÀ ¨sÀdðjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 80 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¸Émï¯ÉÊmï ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ¨É¯É EgÀ°®è. FUÀ ¸Émï¯ÉÊmï ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÀiÁgÁl¢AzÀ¯É CzsÀð ¯Á¨sÀ ¸ÁzsÀå. CzÀPÁÌVAiÉÄ F ªÀµÀð ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ PÀrªÉÄ §eÉmï avÀæUÀ¼À ¸ÀASÉå CzsÀð ±ÀvÀPÀ zÁnzÉ. K£É DUÀ° ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ, E£ÀßµÀÄÖ ªÉÄgÉAiÀÄ°.

Sunday, November 30, 2008

ಅಮಿತಾಬ್ ಮತ್ತು ಕವಿತೆ

¨Á°ªÀÅqï £Àl C«ÄvÁ¨ï §ZÀÑ£ï vÀªÀÄä vÀAzÉ, PÀ« ºÀjªÀA±ÀgÁAiÀiï 101£Éà d£À䢣ÀzÀAzÀÄ £À.27PÉÌ ¨ÁèUï£À°è§gÉzÀ UÉÆÃgÀSï ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ »A¢ PÀªÀ£ÀzÀ C£ÀĪÁzÀ«zÀÄ. GUÀæªÁzÀzÀ DvÀAPÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ §gÀzÀ, CªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è vÉƼÀ¯ÁqÀĪÀ £ÁUÀjPÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ E°è ©A©vÀªÁVzÉ.

£ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ

£ÁªÉÃPÉ UÁ½AiÀÄ ¢QÌUÉ «ªÀÄÄRgÁUÀÄvÉÛÃªÉ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ

£ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ gÀPÀÛzÀ ªÀĺÀvÀé, ºÀtzÀ ªÀĺÀvÀéªÀÇ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ.

£ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ¥ÀPÀëzÀ¯ÉèäzÉ, «¥ÀPÀëzÀ¯ÉèäzÉ

£ÀªÀÄVµÉÖà UÉÆvÀÄÛ £ÁªÀÅ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¨sÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÀªÁUÀÄvÉÛêÉ

£ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ ªÀiË£ÀzÀ ªÀĺÀvÀé, ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ®Æ AiÉÆÃa¸ÀÄvÉÛêÉ

ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ §UÉÎAiÀÄÆ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ

§gÀUÉlÖ £ËPÀjUÁV ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀiÁjPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ

DzÀgÉ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ§¯ÉèªÀÅ, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ C£ÁåAiÀÄ¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉzÀgÉ

£ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ £ÁªÀÅ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÁUÀÆ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß DvÀAPÀªÉAzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêÉ

DvÀAPÀ¢AzÀ ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ¥ÁgÁzÀgÀÆ, £ÁªÉÃPÉ §zÀÄPÀĽzɪÀÅ JA§ÄzÀÆ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ !

Wednesday, November 26, 2008

«dAiÀÄ £ÀUÀgÀ JAzÉÆqÀ£É £É£À¦UÉ §gÀĪÀÅzÀÄ PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ºÁUÀÆ CuÁÚªÀÅæ. qÁ.gÁeï £Àn¹zÀ PÀȵÀÚ zÉêÀgÁAiÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀjUÉ ºÀA¦AiÀÄ£ÉÆߪÉÄä £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzɤ¸ÀzÉ EgÀĪÀÅ¢®è.
«dAiÀÄ £ÀUÀgÀ D¼ÀgÀ¸ÀgÀ ¦æÃwAiÀÄ, gÁdåzÀ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁzÀ ºÀA¦AiÀÄ°è «ºÀj¹zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ EwºÁ¸ÀzÀ¯ÉÆèªÉÄä UÀÆUÀ¯ï ¸ÀZïð ªÀiÁrzÀAvÁVvÀÄÛ.
UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀĺÁ £ÀªÀ«Ä ¢§â, ¸Á¸ÀÄªÉ PÁ¼ÀÄ UÀuÉñÀ, gÁd©Ã¢, «gÀÄ¥ÁPÀë zÉêÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ¯Éè®è CqÁØrzÁUÀ EwºÁ¸ÀzÉÆA¢UÉ ºÉeÉÓ ºÁQzÀ C£ÀĨsÀÆw.
C°è vÉUÉzÀ PÉ® ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ £É£À¦£À avÀæPÀUÀ¼ÁV E°èªÉ....

Wednesday, November 12, 2008

ಬರ್ರಿ ನಗರಿ...AiÀıÀªÀAvï ¸ÀgÀzÉñÀ¥ÁAqÉ JAzÀ PÀÆqÀ¯É ªÀÄÄRzÀ°è ªÀÄÄUÀļÀßUÉ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀ®Ä ¨ÁgÀzÀªÀgÀ£Àß, ºÉaÑUÉ £ÀUÀĪÀªÀgÀ£Àß, £ÀPÀÆÌ £ÀUÀzÀAvÉ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÀ£Àß, £ÀUÀzÉ EgÀĪÀªÀgÀ£Àß, £ÀUÀ®Ä §AiÀĸÀzÀªÀgÀ£Àß £ÀV¹ ºÉÆmÉÖ ºÀÄuÁÚV¹zÀ SÁåw AiÀıÀªÀAvïgÀzÀÄÝ.


§ºÀÄvÉÃPÀ ºÁ¸Àå ¹¤ªÀiÁ, zsÁgÁªÁ»UÀ¼À ¥ÉæÃPÀëPÀjVAvÀ®Æ AiÀıÀªÀAvï ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ «©ü£Àß. ¸ÀgÀzÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ £ÁlPÀUÀ½UÉ §gÀĪÀªÀgÉ®è £ÀUÀÄvÁÛgÉ, £ÀUÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀÄvÁÛgÉ. ºÁ¸ÀåPÉÌ ªÀÄgÁp gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CUÀæ¸ÁÜ£À, C°è ªÀåQÛAiÉƧâ£À£ÀÄß CtPÀªÁqÀĪÀ, C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ vÀgÀºÉêÁj zÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÁ¸Àå GzÀ㫸ÀĪÀÅ¢®è. £ÉÃgÀªÁV ºÁ¸Àå ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄgÁp gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä «±ÉõÀ. UÀnÖ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ, ¥ÀAZï, «£ÉÆÃzÀ ºÁUÀÆ ±ÀÄzÀÞ ºÁ¸Àå EzÀPÉÌ®è ªÀÄÆ® ºÀÆgÀt. EAvÀºÀ ¸ÀéZÀÒ ºÁ¸ÀåªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥ÉæÃPÀëPÀjUÀÆ MzÀV¹zÀÄÝ AiÀıÀªÀAvï ¸ÁzsÀ£É.


¸À» jà ¸À», D¯ï ¢ ¨É¸ïÖ, gÁ² ZÀPÀæ, ¢¯ï ªÀiÁAUÉ ªÉÆÃgï »ÃUÉ ¥Àæw £ÁlPÀªÀÇ ªÀ¸ÀÄÛ, «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¸ÀA¨sÁµÀuɬÄAzÀ ©ü£Àß. £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄzÁÝzÀgÀÆ £ÀªÀÄÝ £ÁlPÁ J£ÀÄߪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ AiÀıÀªÀAvï ¸ÁªÀÄxÀåð.


CvÀÛ £ÁlPÀ EvÀÛ £ÉÆÃqÀÆ mÉPïì÷Ö, £ÀqÀÄªÉ CAPÀtUÀ¼À §gÀºÀ, CzsÀåAiÀÄ£À, avÀæPÀxÉ, FUÀ ¹¤ªÀiÁ. £ÀªÀÄä ºÉªÉÄäAiÀÄ PÀ¯Á«zÀ AiÀıÀªÀAvï LqÁå ªÀiÁqÁågÀ JA§ ±ÀÄzÀÞ ºÁ¸ÀåzÀ avÀæ ¤zÉÃð²¹zÁÝgÉ. CzÀPÁÌVAiÉÄà avÀæzÀ ¨ÁlªÀiï ¯ÉÊ£ï PÀÆqÀ £ÀUÀ°PÉÌ JA¢zÉ. CAzÀ ºÁUÉ r¸ÉA§gï CAvÀåPÉÌ avÀæ vÉgÉ PÁt°zÉ.


¸Àé®à £ÀUÉÆêÀÅæ, ¨sÁ¼À £ÀUÉÆêÀÅæ, £ÀUÀ°PÉÌ §gÀzÀªÀÅæ...»ÃUÉ vÀgÀºÉêÁj £ÀUÉUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÉ®è avÀæ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀıÀªÀAvïgÀ ºÉƸÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¨É¸ïÖ D¥sï ®Pï ºÉý avÀæ £ÉÆÃqÉÆÃt, ¨sÀgÀ¥ÀÆgÀ £ÀUÉÆÃt.

ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್..

ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಚಿತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನ ತಳಮಳ ಆತಂಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ನೆನ್ನಪಿನಲ್ಲುಳಿಯುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಎತ್ನಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರ ನಿರ್ಭಂದದ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ.

Wednesday, November 5, 2008ÓÝÊÜ®æ°à Öæ¨ÜÄÔ... ×àWæ ñܮܰ ASívÜ C±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜPÜãR A—PÜ Óæç¯PÜÄWæ ±æÅàÃæ²ÓÜáñݤ®æ AÇæPÝÕívÜÃ…. ÊæáçÆá¨ÜªPÜãR ÖÜÃÜwÃÜáÊÜ Óæç¯PÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ®Ý¿áPÜ®Ü ÊÜÞ£Wæ ÊÜá®Ü°Oæ ÓÜãÓÜáñݤÃæ, A¨ÜPÝRX ñÜÊÜá¾ yÝÆáWÜÙÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜPæR ñæãàÄÔ Öæãà G®Üá°ñݤÃæ. ÃÜ»ÜãËá, «ÜãÙÜá, «æç¿áì ÊÜáñÜᤠBñܾËÍÝÌÓÜ C¨Üá AÇæPÝÕívÜÃ… ÖÝWÜã A¨æ ÖæÓÜÄ®Ü bñÜÅ¨Ü PÜÖݯ.


gWܨæàPÜËàÃÜ®ÝWÜáÊÜ ÖÜíŸÆ Öæãñܤ AÇæPÝÕívÜÃ… iàÊÜ®Ü ËÊÜÄÓÜáÊÜ CíXÉàÐ… bñÜÅ¨Ü ®Ý¿áPÜ AÇæP…Õ ´ÝÃæÇ…Õ. ËÍæàÐÜÊæí¨ÜÃæ AÊÜ®Ü ÊÜáÆñÝÀá¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá BÂíhæÈ®Ý hæãàÈ. GÆÉ I£ÖÝÔPÜ bñÜÅWÜÙÜí£ÆÉ AÇæPÝÕívÜÃ….


CÈÉ ÊÜÂQ¤±ÜähæWÜã ÊÜááSÂÊÝX «æç¿áì, B¨ÜÍÜì ÖÝWÜã BñܾËÍÝÌÓÜ¨Ü ±ÜŨÜÍÜì®Ü˨æ. AÇæPÝÕívÜÃ…®Ü EñܤÊÜá WÜáWÜÙæãí©Wæ AÊÜWÜáWÜÙÜ®Üã° ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX b£ÅÓÜÇÝX¨æ.


ËÇÝÔ, ÃÜÔPÜ AÇæPÝÕívÜÃ… A¨æãÊæá¾ ÊæàÍÝ WÜêÖÜPæR ÖæãàXÃÜáñݤ®æ. Óæ°à×ñÜ®æ㟺 WÜívÜá ÊæàÍæ¿á®Üá° ñæãàÄÔ¨ÝWÜ AÇæPÝÕívÜÃ… ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÓÜÄ Gí¨Üá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááñݤ®æ. »ÝÃÜñÜ SívÜPæR PÝÈpÝrWÜ WæÄÇÝÉ ÊÜÞ¨ÜÄ ¿áá¨Üœ ñÜíñÜÅ©í¨Ü ŸÓÜÊÜÚ¨Ü BñÜ WÝ¿áWæãÙÜáÛñݤ®æ. »ÝÃÜñÜ¨Ü WæÆáÊÜâ ÓÜáÆ»ÜÊÜÆÉ Gí¨Üá ÊÜá®Ü¨Ü ÊÜÞ£Wæ ñÜÇæ ¨ÜãX ÊݱÜÓÝÕWÜáñݤ®æ.


bñÜÅ ÓÝPÜÒ$ bñÜÅPæR ÔàËáñÜÊÝWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü GÆÉ ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ®Üã° GaÜcÄPæÀáí¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜ ¨ÜãÃÜ ñÜÚۨݪ®æ. AÇæPÝÕívÜÃ…®Ü iàÊÜ®ÜWÝ¥æ, ÓÝÖÜÓÜ, Wæ¨Üª ¨æàÍÜWÜÙÜá, AÈÉ®Ü ÓÜíÓÜ¢£, ×ñÜ ÍÜñÜáÅWÜÙÜá...×àWæ ®ÜãÃÝÃÜá PÜñæWÜÙÜ®Üá° GÃÜvÜá WÜípæWÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨Üá bñÜÅ¨Ü ¿áÍÜÔÕWæ ÓÝQÒ.


ŸÄà ÊÜÞñÜáWÜÙÜÇæÉà AÃÜÊÜá®æ PÜoárÊÜ Ÿ¨ÜÆá ÓÝÖÜÓÜ ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜá, ¿áá¨Üœ ñÜíñÜÅWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ AÇæPÝÕívÜÃ…®ÜÈÉ®Ü Áãà«Ü®Ü®Üã° A®ÝÊÜÃÜWæãÚÔÃÜáÊÜâ¨Üá bñÜÅ ÊæáaÜácWæ¿ÞWÜáÊÜ C®æã°í¨Üá PÝÃÜ. PæãÉàÓ… A±… ÍÝp…WÜÙÜá, Êæçv… BÂíWÜÇ…®Ü Ëgêí»ÜOæ, ÓÜãPÝÒ$¾£ÓÜãPÜÒ$¾ ÊÜÓÜ÷ Ë®ÝÂÓÜ, ¸ÝÅíhæÈ®Ý A¼®Ü¿á ÖÝWÜã A¨Üá½ñÜ ¯¨æàìÍÜ®Ü ®æãàvÜáWÜÃÜ®Üã° AÇæWÝÕívÜÃ…®Ü®Ý°XÓÜáñܤ¨æ. ®æãàÊÜâ, ÖÜñÝÍæ, ¨ÜáS:WÜÙÜ®æ°ÆÉ Êæáqr ËÍÜÌÊÜ®æ°à ñܮܰ A—±ÜñÜÂÊܮݰXÓÜÆá ¿á£°Ô¨Ü Áãà«Ü®æ㟺 ®ÝWܸæàPݨÜÃæ AÇæPÝÕívÜÃ… ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. GÃÜvÜá WÜípæWÜÙÜ ÊÜáqrWæ ®ÝÊÜä ËàÃÜÁãà«ÜÃÝWÜŸÖÜá¨Üá !.