Saturday, December 13, 2008

ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂಕಲ್±ÁåA ¨É£ÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹¤ªÀiÁ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀèUï ºÁUÀÆ ¦£ï£ÀAvÉ. ±ÁåªÀiï JA§ ¥ÀèUï, ¹¤ªÀiÁ JA§ ¦£ï£À°è ºÉÆPÁÌUÀ¯É ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «ÄAa£À ¸ÀAZÁgÀ. ªÉñÀåªÁnPÉ, d«ÄãÁÝjPÉ, UÁA¢ü vÀvÀé, £ÉºÀgÀÆ aAvÀ£É »ÃUÉ vÀgÀºÉêÁj «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 30 avÀæ, 20PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼ÀÄ, ºÀ®ªÁgÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÉÆÃj¹zÀÄÝ, aAvÀ£ÉUÉ ºÀaÑzÀÄÝ F ±ÁåA JA§ zÉÆqÀØ D®zÀ ªÀÄgÀ.

CAPÀÄgï avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨É½î vÉgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀ ±ÁåA ªÀiÁrzÉÝ®è, PÀAqÀzÉÝ®è ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. C£ÀAvï £ÁUï, ¹ävÁ ¥Ánïï C©ü£ÀAiÀÄzÀ°è ±ÁåA ¤«Äð¹zÀ ªÉÆzÀ® avÀæ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EwºÁ¸À. ªÀÄAxÀ£ï, ¸ÀÆgÀeï PÁ ¸ÁvÁé WÉÆÃqÁ, ªÀÄAr, ªÀĪÉÆä, UÁA¢ü ¸É ªÀĺÁvÁä vÀPï, EwÛÃZÉUÉ vÉgÉ PÀAqÀ ªÉ¯ïPÀªÀiï lÄ ¸ÀdÓ£ï¥ÀÄgÀ ±ÁåA CAPÀ¯ïgÀ QæAiÀiÁ ²Ã®vÉUÉ ¸ÀªÁ¯ÉÆrØzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ.

£ÉºÀgÀÆ §gÉzÀ r¸À̪Àj D¥sï EArAiÀiÁ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß QgÀÄ vÉgÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ºÀ®ªÁgÀÄ £ÀljUÉ d£Àä ¤Ãr ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ºÉjUÉ £ÉÆêÀÅ C£ÀĨsÀ«¹zÀ SÁåw F »jAiÀÄ£ÀzÀÄÝ., ªÀAiÀĸÀÄì 70 DzÀgÀÆ E£ÀÆß avÀæPÀvÉ, ¹¤ªÀiÁ, QgÀÄvÉgÉ, ¹¤ªÀiÁ ¥ÀæªÀZÀ£À, vÀªÀÄäzÉ £Àl£É, ¤zÉÃð±À£À ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À »ÃUÉ ±ÁåA ªÀiÁrzÉÝ®è ¸ÁzsÀ£É, D£É ¸ÁVzÀ zÁjAiÀÄAvÉ.

«±ÉõÀ CAzÉæ ±ÁåAgÀ ªÉÆzÀ® avÀæ CAPÀÄgï£À°è C©ü£À¬Ä¹zÀ C£ÀAvï £ÁUï, ªÀÄÆgÀ£É avÀæ ªÀÄAxÀ£ïzÀ°è C©ü£À¬Ä¹zÀ Vjñï PÁ£Áðqï PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÀÄ. ©½ UÀqÀØzÀ, UÀA©üÃgÀ ªÀÄÄRzÀ F CdÓ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀægÀAUÀPÉÌ ¥sÉÆÃPÀ¸ï ¯ÉÊmï EzÀÝAvÉ. CAzÀ ºÁUÉ EAzÀÄ ±ÁåA CAPÀ¯ïUÉ d£À䢣ÀzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. d£ÀĪÀÄzÀ ¢£ÀzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ CeÁÓ !